Międzynarodowa konferencja naukowa “25th International Medical Students’ Conference”

26 kwi 2017 - 28 kwi 2017

W dniach 27-29 kwietnia 2017 r. w Krakowie odbędzie się Konferencja pn. „25th International Medical Students’ Conference”.

International Medical Students’ Conference (IMSC) jest to międzynarodowe wydarzenie corocznie organizowane przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. IMSC składa się z 24 sesji tematycznych, będących jednocześnie konkursem na najlepsze prace naukowe oceniane przez Jury, w którego skład wchodzą wybitni pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego z poszczególnych dziedzin. Misją konferencji jest nie tylko stworzenie młodym naukowcom pola do dyskusji, umożliwienie nawiązania nowych znajomości czy też rozwijania swoich umiejętności podczas licznych warsztatów, ale także podkreślenie wagi współpracy międzydyscyplinarnej i międzynarodowej.

Obserwując rosnące znaczenie prawa w naukach medycznych, zdecydowano się poszerzyć w tym roku konferencję o sesję Law in Medicine pt. „Current legal and ethical issues in the context of medicine and biotechnology progres”, która swoim zakresem obejmuje prawo medyczne, prawo własności intelektualnej w medycynie i biotechnologii oraz bioetykę. Sesja ta jest współorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy objęła patronatem merytorycznym sesję Law in Medicine pt. “Current legal and ethical issues in the context of medicine and biotechnology progress”.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na oficjalnej stronie: www.imsc-krakow.pl