Blog

Prawo gospodarcze

Zmiany dotyczące reorganizacji transgranicznych spółek wynikające z implementacji dyrektywy 2019/2121

5 września 2023 r. weszły w życie zmiany Kodeksu spółek handlowych implementujące do polskiego porządku prawnego elementy Dyrektywę 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Nowelizacja stanowi kolejny etap wdrażania tzw. pakietu prawa spółek. Zmiany są kolejnym krokiem zmierzającym do ułatwienia wewnątrzwspólnotowej mobilności spółek w ramach realizacji unijnej swobody przedsiębiorczości.

AI
Prawo autorskie

„Twórczość” AI a prawo autorskie w USA – rozstrzygnięcia US Copyright Office i wnioski dla polskiego prawnika

Problematyka praw autorskich w kontekście AI cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Jurysdykcja USA dostarcza interesujących przykładów dla oceny czy (i w jakim zakresie) dzieła stworzone przy udziale AI podlegają ochronie prawnoautorskiej. Z ich analizy wyłaniają się ciekawe wnioski dla prawa polskiego.

PZP

Rekomendacje branży IT w zakresie waloryzacji

UZP opublikował niedawno na swojej stronie internetowej zestawy przykładowych klauzul waloryzacyjnych. Opracowały je organizacje działające w branży IT. Dokument ten ma pomóc przede wszystkim zamawiającym, którzy są zobligowani do wprowadzenia takich postanowień do umów o zamówienie publiczne.

Cyberbezpieczeństwo
IT
Telekomunikacja

Nowe obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców poczty elektronicznej w ustawie o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

25 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (UZNKE).

Spory sądowe i arbitraż

Zmiany w sporach przedsiębiorców z konsumentami

1 lipca 2023 r. weszły w życie w Polsce nowe przepisy procedury cywilnej, które wprowadzają również zmiany dotyczące regulacji odnośnie sporów sądowych przedsiębiorców z konsumentami.

Prawo pracy

Istotne zmiany w prawie pracy

22 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa wprowadzająca dwie istotne zmiany w przepisach postępowania cywilnego w zakresie sporów pracowniczych. Najważniejsza z nich zakłada, że w przypadku gdy pracownik podlegający szczególnej ochronie(np. działacz związku zawodowego, pracownica w ciąży, pracownik korzystający z urlopu związanego z rodzicielstwem i inni) będzie dochodzić roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, sąd na wniosek tej osoby udzieli na każdym etapie postępowania zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Prawo karne w biznesie

Less is more? Kilka słów o oszustwie sądowym

Oszustwo kojarzy się raczej z bankiem niż z sądem. Przeciętny przedsiębiorca często nie podejrzewa, że również w sądach może paść ofiarą przestępstwa. To błąd, który może dużo kosztować.

Prawo gospodarcze

Ulepszenia dla środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców w Polsce

Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Ich celem jest ułatwienie prowadzenia działalności w Polsce poprzez uproszczenie stosowanych procedur i wymogów. Poza najważniejszymi zmianami związanymi z procedurą administracyjną oraz cywilną, zmierzającymi do promocji polubownych sposobów rozwiązywania sporów, ustawa wprowadzi szereg rozwiązań związanych stricte z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

Ochrona środowiska

Nowelizacja prawa energetycznego podpisana przez Prezydenta

14 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę nowelizującą prawo energetyczne, przewidującą m.in. możliwość tworzenia obywatelskich społeczności energetycznych.

Nieruchomości

Kolejny krok w kierunku likwidacji użytkowania wieczystego w Polsce

Użytkowanie wieczyste to prawo użytkowania nieruchomości gruntowej, której właścicielem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Nieruchomości te były oddawane przez właściciela w użytkowanie wieczyste zazwyczaj na okres 99 lat z obowiązkiem uiszczania corocznej opłaty. Wysokość rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania jest zdefiniowana ustawowo i wynosi od 0,3 – 3% ceny nieruchomości, przy uwzględnieniu celu użytkowania wieczystego, na jaki nieruchomość została oddana.

Life Science

EMA opublikowała oficjalne wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych i poufnych informacji handlowych w ramach Systemu Informacji o Badaniach Klinicznych (CTIS)

Korzystanie z Systemu Informacji o Badaniach Klinicznych (Clinical Trials Information System, CTIS) – portalu zaprojektowanego w celu stosowania rozporządzenia nr 536/2014 w sprawie badań klinicznych – jest obowiązkowe przy składaniu wszystkich nowych wniosków o pozwolenie na badanie kliniczne od 31 stycznia 2023 r. Pomimo upłynięcia prawie dziesięciu lat od przyjęcia rozporządzenia, sposób wdrażania jego przepisów dotyczących zwiększenia przejrzystości w badaniach klinicznych, a w szczególności zakres informacji podlegających opublikowaniu w bazie CTIS, pozostawał niejasny.

Konkurencja i ochrona konsumentów

Projekt regulacji franczyzy: ograniczenia dla zakazu konkurencji ryzykiem dla franczyzodawców

Pod koniec lipca opublikowano projekt przepisów regulujących umowę franczyzy. Choć na razie zrezygnowano z bardziej kontrowersyjnych pomysłów (jak ochrona na ścieżce administracyjnej), to niektóre z proponowanych rozwiązań mogą wywoływać niepokój wśród franczyzodawców. Dotyczy to w szczególności ograniczeń dla stosowania w umowie franczyzy zakazu konkurencji.