Blog

Reklama i promocja

Napoje (bez)alkoholowe – sprzedaż i reklama piwa, wina, wódki 0 %

Kwestie związane z legalnością prowadzenia sprzedaży i reklamy napojów alkoholowych budzą ostatnio coraz większe zainteresowanie. Nierzadko wskazuje się, że podobnym restrykcjom co do  sprzedaży piwa, wina, whisky lub wódki małoletnim czy ich reklamy powinny podlegać także warianty „bezalkoholowe” tych produktów.

Nieruchomości

Zintegrowane plany inwestycyjne nowym rozwiązaniem dla inwestorów

Nowelizacja ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 2029) wprowadziła nowe narzędzie planistyczne – Zintegrowany Plan Inwestycyjny (ZPI). Narzędzie to umożliwia większą swobodę w zakresie lokalizacji oraz realizacji inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z planem ogólnym oraz przy zwiększonym udziale partycypacji społecznej. Jego głównym celem jest usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz skoordynowanie działań w różnych sektorach gospodarki.

FinTech

Prace nad AI Act. Perspektywa sektora finansowego na przepisy ws. sztucznej inteligencji

Pod koniec 2023 roku organy Unii Europejskiej zakończyły trójstronne negocjacje (tzw. trilogi) w sprawie projektu Aktu w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act)[1]. Przedstawicielom Komisji, Parlamentu Europejskiego oraz Rady udało się dojść do porozumienia w sprawie AI Act, którego celem jest zapewnienie ochrony praw podstawowych, demokracji i praworządności w odniesieniu do wykorzystania rozwiązań sztucznej inteligencji na terytorium Unii Europejskiej, przy jednoczesnym pobudzaniu innowacyjności i uczynieniu Europy liderem w obszarze AI. Warto zatem wspomnieć o wynikach wspomnianych negocjacji i zmianach w treści AI Act, które przedstawiamy poniżej.

Nieruchomości

„Epicki flip” przy ul. Złotej 44 w Warszawie – czy aby na pewno epicki?

Z końcem 2023 r. w mediach pojawiła się informacja, która rozgrzała portale społecznościowe, dotycząca „Epickiego Flipa” – nowego projektu Rafała Zaorskiego, znanego spekulanta finansowego.

Prawo autorskie

Status artysty zawodowego według projektu ustawy z listopada 2023

Ustawa o artystach zawodowych to rządowy projekt, który ostatnio trafił wreszcie do Sejmu, a obecnie został przekazany do konsultacji w różnych organach państwa[1]. Ustawa ta jest potrzebna by ucywilizować status artystów w aspekcie zabezpieczenia socjalnego. O jej przyjęcie zabiegają od lat środowiska artystyczne.

Media elektroniczne
Nieruchomości

Ustawa o dostępności – potrzebna, ale czy wystarczająca w praktyce?

Ustawa o zapewnianiu o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej: Ustawa o dostępności; Ustawa)[1] nie przeniknęła, jak się wydaje, do powszechnej świadomości publicznej, w tym osób, dla których mają z niej wynikać istotne korzyści. Warto zatem uświadomić i rozpropagować jej obowiązywanie.

Obowiązki związane z korzystaniem z podwykonawstwa w zamówieniach publicznych.
PZP

Obowiązki związane z korzystaniem z podwykonawstwa w zamówieniach publicznych

Analiza potencjału wykonawcy w kontekście złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest kluczowym etapem decyzyjnym, poprzedzającym złożenie oferty. W trakcie tego procesu konieczne staje się dokładne zbadanie zdolności wykonawcy do należytej realizacji zamówienia, uwzględniając jego potencjał organizacyjny oraz techniczny.

IT

Data Act: nowe obowiązki dla dostawców usług przetwarzania danych

Po prawie dwóch latach prac nad projektem, 22 grudnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Akt w sprawie danych (Data Act)[1]. Obok wielu obowiązków dotyczących dostępu do danych i możliwości ich ponownego wykorzystania, Data Act wprowadza także szczególne regulacje dla dostawców usług przetwarzania danych.

Life Science

Wyłączność rynkowa leków sierocych nowym prawem własności intelektualnej?

Nie osiągnięto dotąd konsensusu co do tego, czy wyłączności regulacyjne mogą być postrzegane jako prawa własności intelektualnej. Prawna kwalifikacja wyłączności rynkowej sierocych produktów leczniczych została zaproponowana ostatnio przez Sąd Okręgowy w Monachium w sporze dotyczącym leku biopodobnego, opartego na substancji czynnej Eculizumab.

Prawo autorskie

Trudna droga do aktualizacji polskiego systemu „godziwej rekompensaty” z tytułu sporządzania kopii utworów na użytek prywatny

System rekompensaty dla autorów i innych podmiotów uprawnionych z tytułu sporządzania kopii utworów na użytek prywatny oparty jest w Polsce na opłatach od urządzeń lub nośników, które są wykorzystywane do takiego celu. Twórcy oraz organizacje zbiorowego zarządzania od wielu lat wskazują jednak, że funkcjonujące w Polsce rozwiązanie jest niezgodne z prawem unijnym, gdyż uzyskiwane tą drogą wynagrodzenie jest rażąco niskie, a tym samym nie spełnia ono przesłanek „godziwej rekompensaty”. Opłaty w Polsce pobierane są bowiem od urządzeń i nośników, które nie są już przedmiotem obrotu lub których udział w rynku jest niewielki.

IT

Data Act: nowe obowiązki w zakresie udostępniania danych

9 listopada 2023 r. Parlament Europejski przyjął kompromisowy projektu Aktu w sprawie danych (Data Act)[1]. Nowe rozporządzenie musi zostać jeszcze oficjalnie przyjęte przez Radę UE, ale już teraz wiemy, co będzie zawierała przyszła unijna regulacja.

IT

Czy dostawcy narzędzi AI obronią swoich klientów przed pozwami o naruszenie praw własności intelektualnej?

Kwestia praw autorskich do wytworów sztucznej inteligencji to jeden z głównych obszarów ryzyka, z jakim borykają się przedsiębiorcy korzystający z AI w ramach prowadzonej działalności. Ich obawy szybko zostały dostrzeżone przez niektórych dostawców systemów. W ostatnim czasie wielu z nich promuje swoje rozwiązania, wprowadzając mechanizmy zmierzające do zabezpieczenia użytkowników przed potencjalnymi naruszeniami praw autorskich. Do tak reklamowanych narzędzi należy jednak podchodzić z należytą ostrożnością, gdyż oferowana ochrona ma swoje ograniczenia i wymaga zazwyczaj spełnienia szeregu dodatkowych warunków.