§ 1

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 PT.
 • Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony Kancelarii, w tym warunki usługi umożliwienia składania CV za pośrednictwem Strony.
 • Podmiotem prowadzącym Stronę jest Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 170.
 • Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej http://www.traple.pl  w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, korzystającego ze Strony Kancelarii. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem ze Strony Kancelarii oraz świadczonych na niej usług.

§ 2

Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

 • Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, 
 • Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
 • Kancelaria – Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Królowej Jadwigi 170, kod pocztowy 30-212 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 209208, REGON 351621368, NIP 6772105587,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie www.traple.pl,
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • PT -  ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.),
 • Strona Kancelarii, Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.traple.pl,
 • UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).),
 • Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony,

§ 3

Zasady korzystania ze Strony Kancelarii

 • Strona Kancelarii funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 • Korzystanie ze Strony Kancelarii jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone
  dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 • Korzystanie ze Strony Kancelarii przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4

Prawa i obowiązki Użytkownika

 • Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony Kancelarii w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 • Zabronione jest w szczególności:
 • podawanie w ramach korzystania ze Strony nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub Danych osobowych,
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie,
 • naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Kancelarii, jej pracowników, osób z nią powiązanych lub osób trzecich,
 • dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 • ingerowanie w działanie Strony, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia Kancelarii lub Użytkowników.

§ 5

Wymagania techniczne i pliki cookies

 • Dla Korzystania ze strony konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer.
 • Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, itd.) 
 • Użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.
 • Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 • Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie l aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:
 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 • Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

§ 6

Usługa umożliwienia złożenia CV

 • Każdy Użytkownik korzystający ze Strony Kancelarii, ma możliwość przesłania swojego CV  i listu motywacyjnego w celu wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych Kancelarii. CV może być przesłane z użyciem narzędzia w zakładce „Kariera”.
 • Umożliwienie złożenia CV i listu motywacyjnego następuje nieodpłatnie.

§ 7

Dane osobowe

 • W odniesieniu do Danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony Kancelaria pełni funkcję Administratora. Danymi takimi mogą być  dane zawarte z CV i listu motywacyjnego w przypadku składania aplikacji przez Stronę (§ 6).
 • Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.
 • Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione. W szczególności formularze składanie CV i listu motywacyjnego umożliwiają przesyłanie informacji Administratorowi.
 • Cel przetwarzania w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu Danych osobowych oraz w Polityce prywatności.

§ 8

Kontakt i Reklamacje

 • Kancelaria dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Strony Kancelarii. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Strony Kancelarii na adres: serwis@traple.pl
 • Użytkownik korzystający z usług opisanych w § 6 i  Umowy ma prawo składania reklamacji dotyczących tych usług na adres: sekretariat@traple.pl.
 • Zgłoszenia i reklamacje, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Kancelarię odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.
 • Kancelaria może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 • Odpowiedzi na zgłoszenie lub reklamację Kancelaria udzieli w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.

§ 9

Odpowiedzialność

 • Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację.
 • Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Kancelarii.

§ 10

Zmiana Regulaminu

 • Kancelaria zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu..
 • Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie Kancelarii.
 • Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na Stronie Kancelarii.

§ 11

Postanowienia końcowe

 • Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 • W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz RODO.