Nowe warunki reklamy wyrobów medycznych

17 maj 2023

Minister Zdrowia przedstawił szczegółowe warunki reklamy wyrobów medycznych. Tym samym dookreślono już obecne, choć bardzo ogólne zasady reklamowania z art. 60 ustawy o wyrobach medycznych.

Najważniejsze zasady reklamy wynikające z rozporządzenia dotyczą sposobu przedstawiania danych o wyrobie medycznym, a także ostrzeżeń oraz informacji, które należy umieszczać w reklamie kierowanej do publicznej wiadomości.

Najważniejsze zasady wynikające z rozporządzenia:

  • Dane wyroby medycznego należy przedstawić zgodnie z treścią instrukcji lub etykiety w wyraźnej formie,
  • Reklama musi zawierać ostrzeżenie: „To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą”. Informacja musi mieć formatowanie zgodne z rozporządzeniem,
  • W reklamie należy umieścić informację o reklamowym charakterze przekazu,
  • Reklama kierowana w m.in. aptekach, zakładach leczniczych, miejscach wykonywania praktyki lekarskiej musi zostać rozmieszczona zgodnie z przepisami rozporządzenia. W tych miejscach zakazane jest również stosowanie form dźwiękowych i audiowizualnych.

Jeżeli reklamowanie wyrobów (niespełniające wymogów rozporządzenia) rozpoczęto przed 13 maja br. – taka reklama może być rozpowszechniana tylko do 30 czerwca br.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią rozporządzenia.