Dnia 11 września 2019 r. Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych. W dniu 26 września 2019 r. ustawę bez poprawek przyjął Senat. Treść nowej ustawy jest więc już ostateczna. Oczekuje ona jedynie na podpis prezydenta, który ma 21 dni na jego złożenie.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Pozostało zatem jeszcze nieco czasu, który zarówno zamawiający, jak i wykonawcy powinni wykorzystać na zapoznanie się z nową regulacją i dostosowanie się do jej wymogów.

Rynek publiczny czeka rewolucyjna zmiana, do której wszyscy wykonawcy i zamawiający muszą się dobrze przygotować. Nowa ustawa zawiera bowiem ponad 600 przepisów (obecna – zaledwie nieco ponad 200).

Nowe Prawo zamówień publicznych ma być źródłem licznych usprawnień dla zamawiających i wykonawców oraz służyć zwiększeniu konkurencyjności i dostępu do zamówień. Przewidziano w nim rozwiązania kładące nacisk na skrupulatniejsze niż dotychczas przygotowanie zamówienia (analiza potrzeb zamawiającego), ale też wprowadzono pewne uproszczenia proceduralne. W nowej ustawie w szczególności w zmieniony sposób uregulowano procedurę przygotowania i przeprowadzenia postępowania dla zamówień poniżej progów unijnych (w tym nowy tryb – tzw. tryb podstawowy), częściowo dopuszczono negocjacje treści oferty po jej złożeniu, zapisano inne podejście do kształtowania umów przez zamawiających, zakładające większą równowagę między stronami (klauzule abuzywne, klauzule obowiązkowe, waloryzacja), znacznie rozszerzono środki ochrony prawnej, dopuszczając odwołania od wszystkich czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progów unijnych do progu stosowania ustawy (130 000 zł), a także wprowadzono przepisy koncyliacyjne (ugodowe rozwiązywanie sporów).

Na naszym blogu zespół prawa zamówień publicznych kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy będzie publikować analizy dotyczące poszczególnych ciekawych i mających duże znaczenie dla rynku zmian, jakie wiążą się z wejściem w życie nowej ustawy.