Zamówienia publiczne oraz partnerstwo publiczno-prywatne

O specjalizacji

Postępowania prowadzone w trybie przewidzianym ustawą Prawo Zamówień Publicznych wymagają nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także wyczulenia na szczegóły i dokładności. Jako eksperci, mający na koncie przeprowadzenie największych postępowań zamówieniowo-publicznych w Polsce, możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że wszystkie te elementy opanowaliśmy do perfekcji.

Nasz zespół PZP zapewnia doradztwo na wszystkich etapach postępowania. Wspieramy Klientów od przygotowania i ogłoszenia postępowania, poprzez jego przeprowadzenie i wszelkie procedury. Pomagamy w wyborze wykonawcy i przy zawarciu umowy, a także w trakcie jej realizacji  i ewentualnych sporów. Pracujemy w szczególności z Klientami z branż takich jak m.in. ICT, IT, telekomunikacyjna, budowlana, energetyczna, medyczna i farmaceutyczna. Członkowie naszego zespołu są aktywnymi członkami Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji („PIIT”) oraz działają w zespołach roboczych powoływanych przy UZP.

Nasza strategia jest ukierunkowana na osiągnięcie konkretnych celów biznesowych Klienta oraz minimalizację ryzyk. Udzielając pomocy z zakresu PZP, nie skupiamy się wyłącznie na samym postępowaniu. Troszczymy się o całość interesów Klienta, z góry przewidując możliwe konsekwencje. 

Co robimy?

Wykonawcom zapewniamy:

 • przygotowanie projektów pytań do ogłoszenia o zamówieniu i do SIWZ,
 • weryfikację wzoru umowy lub jej istotnych postanowień, w szczególności pod kątem wymagań, które mogą utrudnić uzyskanie zamówienia oraz ryzyk prawnych,
 • wsparcie na etapie tworzenia oferty,
 • przygotowanie i opiniowanie umów konsorcjum,
 • sporządzanie umów z podwykonawcami i podmiotami udostępniającymi zasoby oraz wsparcie w negocjacjach,
 • sporządzanie odwołań od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz innych czynności i zaniechań zamawiającego,
 • reprezentację przed KIO i Sądami Okręgowymi.

Zamawiającym zapewniamy:

 • pomoc w efektywnym rozplanowaniu strategii zakupowych, w tym tworzeniu planów informatyzacji,
 • konsultacje związane z przygotowaniem postępowania, w tym w zakresie wyboru trybu postępowania, opracowania kryteriów oceny ofert,
 • przygotowanie lub opiniowanie wszelkich dokumentów przetargowych,
 • udział w pracach komisji przetargowej, również w charakterze biegłych,
 • przygotowanie odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ,
 • sporządzanie projektów modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu,
 • analizę ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • przygotowanie wniosków o udzielenie wyjaśnień lub uzupełnień oraz o wyrażenie zgody na poprawienie omyłki,
 • skonstruowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub informacji o unieważnieniu postępowania,
 • sporządzanie odpowiedzi na informacje o czynnościach niezgodnych z przepisami ustawy,
 • analizę wniesionych odwołań w postępowaniu odwoławczym oraz sporządzenie odpowiedzi na odwołania,
 • zaplanowanie i realizację strategii wyjścia z monopolu jednego wykonawcy (vendor lock-in),
 • wsparcie w kontroli wydatków na zamówienia publiczne.
Korzyści ze współpracy

W sprawach z zakresu PZP warto korzystać z pomocy doświadczonej kancelarii. To właśnie doświadczenie, w połączeniu z praktyczną wiedzą na temat przebiegu postępowania w trybie PZP, pozwala skonstruować strategię, przynoszącą wymierne rezultaty. 

Nasz zespół specjalistów prawem zamówień publicznych zajmuje się od lat. Realizowaliśmy duże projekty infrastrukturalne, w tym przede wszystkim na szeroko pojętym rynku ICT. Z powodzeniem doradzamy także innym innowacyjnym sektorom gospodarki, w tym farmaceutycznemu i medycznemu. Nasi Klienci mogą liczyć m.in. na pomoc w przeprowadzaniu postępowań na projekty dofinansowane ze środków unijnych, wsparcie przy projektach prowadzonych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zastępstwo procesowe przed KIO i sądami. 

Z Klientami dzielimy się wiedzą także w trakcie szkoleń. Szkolimy w szczególności działy handlowe odpowiedzialne za sektor publiczny, menadżerów/kierowników projektu oraz osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne i realizację umów. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że Klienci nie dysponują szczegółową wiedzą. Zawsze dbamy więc, aby przekazywać wiedzę w jak najbardziej zrozumiały sposób. Skuteczność naszych działań potwierdzają setki zrealizowanych projektów iprzeprowadzonych postępowań.

Dlaczego warto?
 • wsparcie przy prowadzeniu całego postępowania oraz doradztwo strategiczne,
 • zrozumienie specyfiki działalności Klienta i nastawienie na osiągnięcie istotnych celów biznesowych,
 • responsywność i dyspozycyjność w realizowanych projektach,
 • szybka reakcja i wsparcie przy odwołaniach do KIO,
 • interdyscyplinarne podejście do realizowanych zleceń.

Doradcy

Powiązane artykuły

31 sty 2023

Jak przygotować wzór umowy na rozwiązania chmurowe w reżimie PZP? Wyzwania i praktyczne kwestie

Wdrożenie chmury obliczeniowej w sektorze publicznym nastręcza sporo trudności – niewątpliwie jednym z kluczowych wyzwań przy zamawianiu rozwiązań chmurowych przez zamawiających z sektora publicznego jest przygotowanie wzoru umowy do zawarcia z wykonawcą. Jakie kwestie warto uwzględnić w takiej umowie?

13 gru 2022

Raport: Przyszłość i wyzwania zamówień publicznych

Poznaj dobre praktyki i najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa, technologii oraz zakupów w zamówieniach publicznych. 

12 maj 2022

Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy wyłączone z procedur ustawy Prawo zamówień publicznych

W konsekwencji rosyjskiej napaści na Ukrainę Sejm uchwalił Ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa przewiduje szereg wyłączeń stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych przy realizacji przez zamawiających planów związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy. Brak obowiązku stosowania procedur ustawowych ma na celu znaczne przyspieszenie udzielenia zamówień.

03 maj 2022

Unijny i polski zakaz udziału rosyjskich podmiotów w zamówieniach publicznych

Na skutek agresji wojskowej Rosji na Ukrainę w ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych[1] wobec Rosji w dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022, str. 1)[2]. Na jego mocy od 9 kwietnia 2022 r. obowiązuje ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach. Rozporządzenie ma zasięg ogólny, wiąże w całości oraz jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Zakaz dotyczy nie tylko udzielania nowych zamówień, lecz także dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych. Z rozporządzenia wynika, że zamawiający do 10 października 2022 r. mają obowiązek zakończenia współpracy z podmiotami rosyjskimi w przypadku udzielonych zamówień o wartości równej progom unijnym lub je przekraczającej.

02 maj 2022

Opinia Prezesa UZP dotycząca możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia m.in. w kontekście wojny w Ukrainie i wysokiej inflacji

Gdy za naszą wschodnią granicą szaleje wojna, a ceny wciąż rosną, wykonywanie zamówień publicznych jest coraz trudniejsze. Wykonawcy niejednokrotnie próbują doprowadzić do zmian zawartych umów, w tym do podwyższenia wynagrodzenia, a zamawiający głowią się, czy takie zmiany są dopuszczalne. 25 marca 2022 r. na stronie UZP zamieszczono ważną opinię (dalej: „Opinia”), która zapewne pomoże niejednemu zamawiającemu w podjęciu decyzji o zmianie umowy.

23 lut 2022

Zmiana obligatoryjnej przesłanki wykluczenia z postępowania od 1 stycznia 2022 r. i zamieszanie z powodu braku przepisów intertemporalnych

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie art. 10 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2054; dalej: „Ustawa”), który wprowadził zmianę jednej z przesłanek wykluczenia z postępowania, tj. art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129). Niestety, w Ustawie zabrakło regulacji określających, czy do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2022 r. należy stosować przepis w dotychczasowym, czy też w nowym brzmieniu.

22 lut 2022

Wysoka inflacja jako powód zmiany wynagrodzenia w umowach zawartych na podstawie nowego i starego PZP

W ostatnim czasie wszyscy jesteśmy świadkami gwałtownego wzrostu cen, który stawia w niekorzystnej sytuacji również wykonawców związanych umowami zawartymi po przeprowadzeniu postępowań w reżimie PZP. W szczególnie trudnym położeniu znajdują się zwykle wykonawcy, którzy zawarli umowy na podstawie nowego PZP, ale na okres 12 miesięcy lub krótszy, a także ci, których umowa została zawarta w reżimie starego PZP.

19 sty 2022

Rekomendacje UZP dotyczące zamówień publicznych na systemy informatyczne (tom II) – jak przygotować OPZ na system IT?

W grudniu 2021 r., po wielu miesiącach przygotowań oraz prowadzonych konsultacji, UZP opublikował II tom rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne (dalej: „Tom II Rekomendacji”), tym razem poświęcony kwestiom związanym z formułowaniem opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz zawierający praktyczne wskazówki na temat przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

17 sty 2022

Rekomendacje UZP dotyczące zamówień publicznych na systemy informatyczne (tom I) – jak się przygotować do postępowania na zakup systemu IT?

Zamówienia publiczne na systemy informatyczne stanowią istotną część rynku zamówień publicznych w Polsce. Jednocześnie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji przetargowej na przeprowadzenie takich postępowań wciąż nastręcza zamawiającym sporo problemów. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Niewątpliwie istotny wpływ ma na to m.in. dynamicznie zmieniający się rynek IT, a z nim również zmieniające się sposoby i modele dystrybucji oprogramowania, a także jego wytwarzania oraz współpracy z zamawiającym na etapie tworzenia oprogramowania. Powyższe niejednokrotnie powoduje, że wypracowane kiedyś przez zamawiających wzory dokumentacji przetargowej na zamawianie systemów IT nie przystają do obecnych potrzeb zamawiających oraz aktualnych realiów rynkowych. Również wejście w życie 1 stycznia 2021 r. nowego Prawa zamówień publicznych stwarza konieczność dokonania przeglądu i aktualizacji dotychczas wykorzystywanej dokumentacji. Wspomniane powyżej okoliczności skłoniły Prezesa UZP do opracowania nowych rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne. W czerwcu 2020 r. opublikowany został tom I rekomendacji, poświęcony czynnościom przygotowawczym, jakie powinien podjąć zamawiający jeszcze przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na system informatyczny.

14 sty 2022

Zmiany w przepisach o zamówieniach publicznych w 2022 r.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) podlega ciągłym zmianom. U progu nowego roku 2022 zdecydowano się wprowadzić szereg zmian do ustawy p.z.p. i w innych powiązanych aktach prawnych, uchwalono też nowe akty wykonawcze. Podmioty działające na rynku zamówień publicznych powinny mieć świadomość istnienia nowych przepisów, zwłaszcza że wprowadzone zmiany mają wpływ na proces udzielania zamówień przez zamawiających, gdyż dotyczą między innymi przesłanek wykluczenia z postępowania, wprowadzenia nowego jawnego rejestru umów, wymagań dotyczących nabywania pojazdów mechanicznych zeroemisyjnych i niskoemisyjnych czy ustalenia nowych kwot tzw. progów unijnych. Nowe przepisy zostały przedstawione poniżej według aktów prawnych, które je wprowadzają. Niektóre nowe regulacje nie powodują bezpośredniej zmiany w ustawie p.z.p., lecz wprowadzają nowe przepisy w innych aktach prawnych, które zamawiający mają obowiązek stosować, dlatego są nie mniej istotne.

15 gru 2021

Uwaga na gwarancje wadialne, czyli powszechny błąd w ich treści

Analiza treści wielu gwarancji wadialnych prowadzi do wniosku, że wciąż spora ich część może nie pozwolić zamawiającym na zatrzymanie wadium w przypadku zaistnienia ustawowej przesłanki do takiego zatrzymania, czego skutkiem – zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – powinno być odrzucenie oferty wykonawcy, który taką gwarancję złożył.

04 lis 2021

Cyberbezpieczne zamówienia publiczne – projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

W niniejszej publikacji zostanie przedstawiony potencjalny wpływ wybranych projektowanych nowych przepisów na rynek zamówień publicznych w Polsce. Nowelizacja przewiduje bowiem szereg rozwiązań, które pośrednio oddziałują na stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych, np. w zakresie przesłanek odrzucenia oferty.