Małgorzata Kotwica

Associate

Bio

Prawniczka z bogatym doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów z branży IT, zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego. W Kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT w ramach zespołu IT-Tech i Zamówień Publicznych. Od 2012 r. wspiera klientów w szczególności w zakresie ubiegania się i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi i dostawy IT oraz realizacji złożonych kontraktów. Wielokrotnie reprezentowała wykonawców, jak i zamawiających w prowadzeniu sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Autorka licznych publikacji w czasopismach branżowych z zakresu IT i prawa zamówień publicznych. Regularnie występuje jako prelegentka na ogólnopolskich konferencjach dla profesjonalistów IT i zamówień publicznych. Wykładowczyni na studiach podyplomowych na kierunku Prawo zamówień publicznych w Instytucie Nauk Prawnych PAN

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uzyskała certyfikat AgilePM Foundation w zakresie zarządzania projektami w metodykach zwinnych.

Posługuje się językiem angielskim.


Powiązane newsy

Publikacje 4
14 lip 2023

Waloryzacja umów IT

Wielu praktykantów zamówień publicznych uważa, że rok 2022 był niezwykle ważny dla tematu waloryzacji. Wykonawcy, którzy zaczęli zdobywać doświadczenie w przeprowadzaniu waloryzacji wynagrodzenia, coraz częściej zaczęli zaskarżać ich treści do KIO.

12 maj 2023

Waloryzacja umów IT w orzecznictwie KIO

2022 rok upłynął pod znakiem waloryzacji wynagrodzeń wykonawców oraz odpowiedniego redagowania klauzul waloryzacyjnych w umowach. Ponadto wykonawcy coraz częściej zaskarżają ich treść do Krajowej Izby Odwoławczej.

27 lut 2022

Zmiana umowy IT oraz jej skutki

Zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego wywołują sporo emocji zarówno u wykonawców, jak i u zamawiających oraz przysparzają niemałych trudności interpretacyjnych. W artykule Małgorzata Kotwica omawia m.in.:

04 sty 2022

Powszechna wada gwarancji wadialnych

„Każdy praktyk prawa zamówień publicznych doskonale wie, jak ważne jest prawidłowe złożenie wadium. O ile o prawidłowość wniesienia wadium w formie pieniądza nie jest trudno, o tyle złożenie bezbłędnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jest bardziej skomplikowane.”

Wydarzenia 3
27 maj 2022

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT

22 cze 2022

W programie:

 • Nowe rekomendacje UZP na zakup urządzeń komputerowych
 • Nowe rekomendacje UZP dotyczące zamówień publicznych na systemy informatyczne – wyzwania i aktualny stan prac
 • Wstępne konsultacje rynkowe dla zamówień na dostawy i usługi IT
 • Kryteria jakościowe oceny ofert dla rynku IT
 • Wysoka inflacja i wojna w Ukrainie jako powody zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawy i usługi IT
 • Zastrzeganie i dochodzenie kar umownych w umowach IT
28 sty 2022

Kongres Prawa Zamówień Publicznych w IT

01 mar 2022

W programie m.in.:

 • Opis przedmiotu zamówienia w przetargach IT – najczęstsze błędy zamawiających
 • Tajemnica przedsiębiorstwa – nowa linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej
 • Praktyczne aspekty przygotowania oferty w postępowaniach na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego
 • Jak nie zlecać usług utrzymania systemu informatycznego?
 • Korzystanie ze środków ochrony prawnej przez wykonawcę w praktyce
 • Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT
 • Komponenty chmury w zamówieniach publicznych
 • Wolna ręka w zamówieniach IT, czyli zaproszenie do negocjacji jako nagroda w konkursie  – Małgorzata Kotwica

 

08 cze 2021

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi z zakresu IT

22 cze 2021

W programie wydarzenia:

 • Elektronizacja zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r.
 • Nowe rekomendacje UZP w sprawie zakupu urządzeń komputerowych
 • Zamówienia publiczne w kontekście cyberbezpieczeństwa
 • Nowe rekomendacje UZP dotyczące zamówień publicznych na systemy informatyczne – wyzwania i aktualny stan prac
 • Kryteria oceny ofert dla rynku IT
 • Formuła konkursu w nowym pzp w kontekście zamówień IT
 • Umowy wdrożeniowe w świetle nowego pzp
Blog 8
08 mar 2023

Problemy przy realizacji projektów agile

Prowadzenie projektów na wdrożenie systemów informatycznych zgodnie z filozofią Agile miało stanowić remedium na problemy charakterystyczne dla projektów prowadzonych zgodnie z metodykami kaskadowymi, takimi jak źle oszacowany czas i koszty wdrożenia. Ich występowanie powodowało często konieczność wielokrotnego aneksowania umowy lub toczenia sporów o zakres i nieterminowość prac.

02 maj 2022

Opinia Prezesa UZP dotycząca możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia m.in. w kontekście wojny w Ukrainie i wysokiej inflacji

Gdy za naszą wschodnią granicą szaleje wojna, a ceny wciąż rosną, wykonywanie zamówień publicznych jest coraz trudniejsze. Wykonawcy niejednokrotnie próbują doprowadzić do zmian zawartych umów, w tym do podwyższenia wynagrodzenia, a zamawiający głowią się, czy takie zmiany są dopuszczalne. 25 marca 2022 r. na stronie UZP zamieszczono ważną opinię (dalej: „Opinia”), która zapewne pomoże niejednemu zamawiającemu w podjęciu decyzji o zmianie umowy.

23 lut 2022

Zmiana obligatoryjnej przesłanki wykluczenia z postępowania od 1 stycznia 2022 r. i zamieszanie z powodu braku przepisów intertemporalnych

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie art. 10 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2054; dalej: „Ustawa”), który wprowadził zmianę jednej z przesłanek wykluczenia z postępowania, tj. art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129). Niestety, w Ustawie zabrakło regulacji określających, czy do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2022 r. należy stosować przepis w dotychczasowym, czy też w nowym brzmieniu.

22 lut 2022

Wysoka inflacja jako powód zmiany wynagrodzenia w umowach zawartych na podstawie nowego i starego PZP

W ostatnim czasie wszyscy jesteśmy świadkami gwałtownego wzrostu cen, który stawia w niekorzystnej sytuacji również wykonawców związanych umowami zawartymi po przeprowadzeniu postępowań w reżimie PZP. W szczególnie trudnym położeniu znajdują się zwykle wykonawcy, którzy zawarli umowy na podstawie nowego PZP, ale na okres 12 miesięcy lub krótszy, a także ci, których umowa została zawarta w reżimie starego PZP.

15 gru 2021

Uwaga na gwarancje wadialne, czyli powszechny błąd w ich treści

Analiza treści wielu gwarancji wadialnych prowadzi do wniosku, że wciąż spora ich część może nie pozwolić zamawiającym na zatrzymanie wadium w przypadku zaistnienia ustawowej przesłanki do takiego zatrzymania, czego skutkiem – zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – powinno być odrzucenie oferty wykonawcy, który taką gwarancję złożył.

08 paź 2021

Kontrowersje wokół art. 117 ust. 4 PZP, czyli jak traktować oświadczenie o podziale prac pomiędzy poszczególnymi członkami konsorcjum

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w określonych przypadkach nałożyła na wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum) obowiązek składania oświadczenia o podziale prac pomiędzy poszczególnymi członkami. Ustawodawca nie przesądził jednak statusu prawnego takiego oświadczenia, co może powodować praktyczne problemy w stosowaniu nowych przepisów.

20 maj 2021

Klauzule abuzywne i podstawowe zasady dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), dalej: „PZP”  wprowadziła do polskiego porządku prawnego długo wyczekiwane zmiany w zakresie umów w sprawie zamówień publicznych. Potrzeba zmian w tym obszarze była przedmiotem licznych dyskusji, a zagadnienia związane z umowami (w tym z klauzulami abuzywnymi) należały do najczęściej poruszanych chociażby w toku konsultacji publicznych nad projektem PZP. Praktycy zamówień publicznych wskazywali na konieczność zrównoważenia pozycji stron umowy, co miało zachęcić wykonawców do składania ofert w postępowaniach, a tym samym zapewnić większą konkurencyjność postępowań i pozytywnie wpłynąć na efektywność oferty. Ponadto stosowana niejednokrotnie jednostronność postanowień umowy przekładała się też na trudności w jej realizacji przez wykonawcę, który obarczony licznymi ryzykami, nie wykonywał umowy zgodnie z jej wszystkimi warunkami. W efekcie zamawiający nie otrzymywali zamówienia na opisanych umowami warunkach, a obciążani karami wykonawcy zarabiali na nich znacznie mniej, niż początkowo zakładali, co stawało się przyczyną ich niechęci do udziału w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia. Negatywne skutki tego zjawiska odbijały się na zamawiających, którzy w organizowanych przez siebie postępowaniach obserwowali niskie liczby wpływających ofert.

24 lis 2020

Wytyczne CBA w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym

28 września 2020 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zamieściło na swej stronie internetowej „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym” (dalej: „Wytyczne”). Dokument ten stanowi swoiste wskazówki działania dla podmiotów publicznych w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności, a jego powstanie jest efektem przyjęcia 4.2. Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.

Poznaj nasz zespół