Co z niewypowiadalnymi licencjami na programy?

23 lis 2022

Stanowiska z konsultacji publicznych do projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ujrzały światło dzienne. A jest ich aż 66!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało długo oczekiwane opinie podmiotów zainteresowanych kształtowaniem tej regulacji.

Swoje stanowisko przedstawiło także Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii (SPNT), gdzie r.pr. Agnieszka Wachowska wraz z mec. Mikołajem Sowińskim koordynują prace grupy roboczej dla sektora IT.

Nowelizacja dotyczy w głównej mierze implementacji dyrektywy DSM oraz dyrektywy SATCAB II. Niemniej pojawił się w niej interesujący wątek propozycji zmiany obecnego art. 77 pr. aut. wyłączającego zastosowanie niektórych przepisów ustawy wobec programów. Katalog wyłączeń powiększył się też o art. 68 pr. aut. dotyczący czaru trwania i terminów wypowiedzenia umowy licencyjnej.

Do opisywanych zmian w zakresie wyłączenia art. 68 pr. aut do programów odniosło się sześć podmiotów:

  • połowa wyraziła się negatywnie;
  • UJ, Stowarzyszenie AIPPI Polska oraz SPNT wskazały na potrzebę istnienia długoterminowych licencji w odniesieniu do programów komputerowych i doktrynalne kontrowersje z tym związane wobec treści art. 68 pr. aut.
  • postulatem dwóch ostatnich, zgłoszonym w trakcie konsultacji było utrzymanie art. 68 ust. 1 pr. aut, natomiast wyłączenie zastosowania art. 68 ust. 2  pr. aut. (traktowanie umowy zawartej na więcej niż 5 lat jako umowy zawartej na czas nieoznaczony).

Obok tekstów stanowisk MKiDN opublikowało również raport z konsultacji publicznych. Czytamy w nim m.in., że wyłączenie art. 68 w stosunku do programów było omyłkowe (chodziło o art. 68(1)) i w nowej wersji projektu zostanie poprawione.

Dobrze, że stanowisko Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii zostało przez MKiDN dostrzeżone.

W przypadku programów komputerowych, na gruncie obecnie obowiązujących przepisów udzielanie długoterminowych (tzw. trwałych) licencji na korzystanie z programów bez możliwości ich wypowiedzenia jest już obecnie możliwe. Mam jednocześnie świadomość tego, że nie wszyscy prawnicy podzielają ten pogląd. A potrzeba rynkowa na zawieranie takich umów jest. Tym samym, jednoznaczne przesądzenie tego przez ustawodawcę  prowadziłoby m.in. do zwiększenia pewności rozwiązań prawnych i ograniczyło praktykę umownych potworków z zobowiązaniem do niewypowiadania licencji.

Agnieszka Wachowska

Link do stanowiska SPNT.