Z dniem 15 grudnia 2022 roku weszła w życie ustawa[1], która istotnie ułatwiła cudzoziemcom rozpoczynanie działalności gospodarczej w Polsce w formie spółki prawa handlowego. Przywołana ustawa zniosła bowiem obowiązek posiadania przez cudzoziemców numeru PESEL w celu rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto zobowiązała Ministra Sprawiedliwości do zamieszczenia w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej wzorców umów spółek prawa handlowego rejestrowanych przez Internet zarówno w języku polskim, jak i w języku zrozumiałym dla jak największej liczby obcojęzycznych użytkowników.

Obecnie cudzoziemiec, nieposiadający numeru PESEL, przy rejestracji spółki prawa handlowego, zobowiązany jest wskazać datę urodzenia zamiast numeru PESEL, który do dnia 15 grudnia 2022 roku był niezbędnym elementem wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego. Zniesienie obowiązku posiadania numeru PESEL przez cudzoziemca rejestrującego spółkę nie oznacza jednak, że cudzoziemiec nie może ubiegać się o jego nadanie.

 Warto rozważyć, czy w praktyce posiadanie przez cudzoziemca numeru PESEL nie ułatwi mu aktywnego prowadzenia działalności w Polsce, mając na uwadze dłuższą perspektywę. W pewnych sytuacjach, posiadanie numeru PESEL może być dla cudzoziemca przydatne, szczególnie jeśli nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego wydanego przez podmiot spełniający wymogi określone przepisami polskiego prawa.[2]

Wówczas numer PESEL jest niezbędny m.in. do utworzenia elektronicznego profilu zaufania, będącego jednym z podstawowych sposobów załatwiania spraw urzędowych w Polsce przez Internet, takich jak rejestracja spółki prawa handlowego przy wykorzystaniu udostępnionego w systemie teleinformatycznym wzorca umowy czy w przypadku zasiadania w zarządzie spółki – zgłoszenia spółki  do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz podpisywania sprawozdań finansowych spółki.

Dlatego, pomimo zmian w polskim prawie ułatwiających cudzoziemcom rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym bez obowiązku posiadania numeru PESEL warto, aby cudzoziemiec, przy podejmowaniu decyzji o rezygnacji z posiadania numeru PESEL, kompleksowo rozważył jego przydatność w kontekście planowanej działalności na terytorium Polski.


[1] Ustawa z dnia 04 listopada 2022 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2436).

[2] Ustawa z dnia 05 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1797)