Praca zdalna

W dniu 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Pracodawcy, którzy zechcą, aby ich pracownicy wykonywali pracę zdalnie (hybrydowo) już teraz powinni rozpocząć przygotowywanie odpowiednich dokumentów. Najważniejszym z nich jest porozumienie dot. pracy zdalnej (zawiera się je, jeśli u pracodawcy funkcjonują związki zawodowe) albo regulamin pracy zdalnej – jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia ze związkami lub jeśli nie działają one u pracodawcy. W porozumieniu (regulaminie) należy ustalić zasady wykonywania pracy zdalnej, w tym uregulować kwestie odnoszące się do jej kosztów, udostępnianych materiałów i narzędzi pracy oraz kontroli wykonywania pracy przez pracownika. Ustawa nadto przewiduje pracę zdalną okazjonalną, tj. taką która może wystąpić wyłącznie w wyniku wniosku pracownika i być wykonywana maksymalnie do 24 dni w roku kalendarzowym.

Kontrola trzeźwości

W dniu 21 lutego 2023 r. pracodawcy zyskali prawo do przeprowadzania kontroli trzeźwości i na obecność środków działających podobnie do alkoholu (narkotyków). Zakresem kontroli będą mogli być objęci nie tylko pracownicy, ale również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnychczy współpracujący z pracodawcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Do skorzystania z tego uprawnienia konieczne będzie ustalenie w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo  obwieszczeniu grupy lub grup pracowników objętych kontrolą trzeźwości, sposobu przeprowadzania kontroli, w tym rodzaju wykorzystywanego urządzenia, czasu i częstotliwości jej przeprowadzania.

Implementacja dyrektyw work-life balance oraz transparency

Polski parlament wznowił pracę nad implementacją dyrektyw UE dot. work-life balance oraz przejrzystych warunków zatrudnienia. 8 lutego 2023 r. Sejm uchwalił ustawę wdrażającą dyrektywy do polskiego porządku prawnego, która teraz trafiła do Senatu. Nowelizacja przewiduje m.in.:

  • wydłużenie urlopu rodzicielskiego o 9 tygodni, nieprzenoszalnych na drugiego rodzica,
  • bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym,
  • zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin,
  • możliwość złożenia wniosku o zastosowanie elastycznej organizacji pracy przez pracownika wychowującego dziecko, do ukończenia przez nie 8 lat,
  • dodatkowe przerwy w pracy uzależnione od dobowego wymiaru czasu pracy,
  • zmiany w zakresie wypowiadania umów o pracę na czas określony (obowiązek podania uzasadnienia) oraz w zasadach zawierania umów na okres próbny,
  • możliwość złożenia wniosku o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy.