Blog

PZP

UZP potwierdził możliwość dokonania przez zamawiającego przelewu należności przysługującej podwykonawcy

Obowiązki związane z korzystaniem z podwykonawstwa w zamówieniach publicznych.
PZP

Obowiązki związane z korzystaniem z podwykonawstwa w zamówieniach publicznych

Analiza potencjału wykonawcy w kontekście złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest kluczowym etapem decyzyjnym, poprzedzającym złożenie oferty. W trakcie tego procesu konieczne staje się dokładne zbadanie zdolności wykonawcy do należytej realizacji zamówienia, uwzględniając jego potencjał organizacyjny oraz techniczny.

PZP

Wykluczenie z postępowania podmiotu zagranicznego

W dniu 15 września 2023 r. został wydany wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Zamówień Publicznych (sygn. XXIII Zs 60/23). Ma on istotne znaczenie dla zagranicznych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w Polsce.

articleTKP
PZP

Rekomendacje branży IT w zakresie waloryzacji

UZP opublikował niedawno na swojej stronie internetowej zestawy przykładowych klauzul waloryzacyjnych. Opracowały je organizacje działające w branży IT. Dokument ten ma pomóc przede wszystkim zamawiającym, którzy są zobligowani do wprowadzenia takich postanowień do umów o zamówienie publiczne.

PZP

Przelew wierzytelności z umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowy w sprawie zamówienia publicznego podlegają kilku istotnym ograniczeniom swobody kontraktowania. Powoduje to potrzebę indywidualnego spojrzenia na niektóre zagadnienia kontraktowe, które są znane na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego (KC), lecz powinny być wykładane przy uwzględnieniu brzmienia i celu regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Kwestią taką jest m.in. przelew wierzytelności z wynagrodzenia za realizację umowy, zabezpieczenie tego wynagrodzenia czy też możliwość przejęcia długu w postaci zobowiązania do wykonania umowy.

PZP

Samooczyszczenie. Kiedy wykonawca może otrzymać drugą szansę

W praktyce kontraktów IT dość często spotykanym zjawiskiem są problemy w realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, skutkujące np. naliczeniem kary umownej. Ich konsekwencją może być wykluczenie wykonawcy z kolejnych postępowań o  udzielenie zamówienia publicznego. Z pomocą przychodzi jednak instytucja samooczyszczenia (self-cleaning), która pozwala wykonawcy uniknąć wykluczenia z  postępowania, pomimo spełnienia się przesłanki ku temu. Skuteczne przeprowadzenie samooczyszczenia wymaga realizacji pewnych warunków, które zostaną omówione w tym artykule.  

IT
PZP

Jak przygotować wzór umowy na rozwiązania chmurowe w reżimie PZP? Wyzwania i praktyczne kwestie

Wdrożenie chmury obliczeniowej w sektorze publicznym nastręcza sporo trudności – niewątpliwie jednym z kluczowych wyzwań przy zamawianiu rozwiązań chmurowych przez zamawiających z sektora publicznego jest przygotowanie wzoru umowy do zawarcia z wykonawcą. Jakie kwestie warto uwzględnić w takiej umowie?

PZP

Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy wyłączone z procedur ustawy Prawo zamówień publicznych

W konsekwencji rosyjskiej napaści na Ukrainę Sejm uchwalił Ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa przewiduje szereg wyłączeń stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych przy realizacji przez zamawiających planów związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy. Brak obowiązku stosowania procedur ustawowych ma na celu znaczne przyspieszenie udzielenia zamówień.

PZP

Unijny i polski zakaz udziału rosyjskich podmiotów w zamówieniach publicznych

PZP

Opinia Prezesa UZP dotycząca możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia m.in. w kontekście wojny w Ukrainie i wysokiej inflacji

Gdy za naszą wschodnią granicą szaleje wojna, a ceny wciąż rosną, wykonywanie zamówień publicznych jest coraz trudniejsze. Wykonawcy niejednokrotnie próbują doprowadzić do zmian zawartych umów, w tym do podwyższenia wynagrodzenia, a zamawiający głowią się, czy takie zmiany są dopuszczalne. 25 marca 2022 r. na stronie UZP zamieszczono ważną opinię (dalej: „Opinia”), która zapewne pomoże niejednemu zamawiającemu w podjęciu decyzji o zmianie umowy.

PZP

Zmiana obligatoryjnej przesłanki wykluczenia z postępowania od 1 stycznia 2022 r. i zamieszanie z powodu braku przepisów intertemporalnych

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie art. 10 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2054; dalej: „Ustawa”), który wprowadził zmianę jednej z przesłanek wykluczenia z postępowania, tj. art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129). Niestety, w Ustawie zabrakło regulacji określających, czy do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2022 r. należy stosować przepis w dotychczasowym, czy też w nowym brzmieniu.

PZP

Wysoka inflacja jako powód zmiany wynagrodzenia w umowach zawartych na podstawie nowego i starego PZP

W ostatnim czasie wszyscy jesteśmy świadkami gwałtownego wzrostu cen, który stawia w niekorzystnej sytuacji również wykonawców związanych umowami zawartymi po przeprowadzeniu postępowań w reżimie PZP. W szczególnie trudnym położeniu znajdują się zwykle wykonawcy, którzy zawarli umowy na podstawie nowego PZP, ale na okres 12 miesięcy lub krótszy, a także ci, których umowa została zawarta w reżimie starego PZP.