dr inż. Andrzej Kaczmarek

Of counsel

Bio

Dr inż. A. Kaczmarek specjalizuje się w zarządzaniu bezpieczeństwem przetwarzania informacji oraz ocenie funkcjonalności systemów teleinformatycznych stosowanych do przetwarzania danych osobowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa.

Od czasu ukończenia studiów do chwili obecnej dr inż. A. Kaczmarek związany jest ze środowiskiem akademickim. Do roku 1997 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej. Jest współautorem wielu projektów badawczych z dziedziny systemów ekspertowych i sztucznej inteligencji. W latach 1995−1998 pracę naukowo-badawczą łączył z praktyką w Rzeszowskim Zakładzie Energetycznym, pracując na stanowisku kierownika działu programowania. W latach 1998–2018 był dyrektorem departamentu informatyki w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W latach 1999−2018 uczestniczył w pracach międzynarodowej grupy roboczej (International Working Group on Data Protection in Telecommunications). W latach 2004−2007 był członkiem grupy ekspertów branżowych PSG przy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA. W latach 1999–2009 czynnie uczestniczył w pracach Komitetu Technicznego PKN nr 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych oraz Podkomitetu PKN ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS). W latach 2008−2018 brał udział w pracach Podgrupy technologicznej działającej w ramach Grupy roboczej ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Od roku 2012 jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ISACA zrzeszającym osoby zajmujące się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi audytu, kontroli, bezpieczeństwa oraz zarządzaniem systemami informatycznymi.

W okresie od czerwca 2018 r. do października 2020 r. pełnił funkcję inspektora ochrony danych najpierw w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, a następnie od października 2019 r. w Ministerstwie Cyfryzacji.

Posiada certyfikat CISA wydany przez ISACA oraz certyfikat „Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji” poświadczające wiedzę z zakresu audytu systemów informatycznych oraz prowadzenia audytów wewnętrznych. W latach 2013−2019 dr Andrzej Kaczmarek wykonał szereg audytów bezpieczeństwa w jednostkach samorządowych w zakresie zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz zgodności z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W 1986 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH.


Powiązane newsy

Aktualności 1
01 kwi 2021

dr inż. Andrzej Kaczmarek w gronie współpracowników naszej kancelarii

Z wielką przyjemnością informujemy, że do grona współpracowników naszej kancelarii dołączył w roli of counsel dr Andrzej Kaczmarek, ekspert specjalizujący się w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji oraz ocenie funkcjonalności systemów teleinformatycznych stosowanych do przetwarzania danych osobowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa.

Wydarzenia 2
15 paź 2021

Podsumowanie 2021 roku w ochrona danych osobowych

Zaprasza na podsumowanie mijającego roku w ochronie danych osobowych.

Bieżący rok zapamiętamy jako dynamiczny okres dla rozwoju praktyki stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. 25 listopada Zespół RODO kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy podsumuje rok 2021 w ochronie danych osobowych. Podczas wydarzenia wyjaśnimy i zwrócimy uwagę na najważniejsze problemy jakie ostatnie miesiące przyniosły podmiotom biorącym udział w przetwarzaniu danych o osobach fizycznych.

Odpowiemy m.in. na następujące pytania:

 • Co wydarzyło się po wyroku TSUE ws. Schrems II i jakie znaczenia ma data 27.09.2021 r.? Jakie kroki należy podjąć, aby prawidłowo przekazywać dane osobowe do państw trzecich?
 • Jak prawidłowo powierzać przetwarzanie danych stosując standardowe klauzule umowne KE? Czy standardowe klauzule umowne KE rzeczywiście ułatwiają powierzenie przetwarzania? W jaki sposób uniknąć błędów przy powierzaniu przetwarzania przy pomocy klauzul umownych?
 • Co jest głównym powodem naruszeń ochrony danych ochrony wg Prezesa UODO? Jak zarządzać naruszeniami ochrony danych osobowych?
 • Co zrobić w przypadku otrzymania od NOYB żądań dot. cookie banera? Jaki wpływ mają ostatnie działania organów nadzorczych na realizację obowiązków w zakresie stosowania plików cookies?
 • Co nas czeka w ochronie danych osobowych w 2022 r.?

Warsztaty w trybie online organizowane przez Centrum Promocji Informatyki.

29 sty 2021

Pliki cookies – aspekty techniczne, najnowsze orzecznictwo i wytyczne organów regulacyjnych

W 2020 r. organy krajowe poszczególnych państw Unii Europejskiej wydały szereg decyzji nakładających wysokie kary pieniężne za naruszenie przepisów o korzystaniu z cookies. W sprawach tych orzekał również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądy krajowe. Podstawą materialnoprawną tych decyzji oraz orzeczeń były zarówno przepisy RODO, jak przepisy o e-Prywatności.

Podczas webinarium omówimy kwestie techniczne i prawne związane ze stosowaniem plików cookies w praktyce. W naszych prezentacjach uwzględnimy najnowsze decyzje i wytyczne organów nadzorczych, najistotniejsze orzecznictwo oraz projekt Prawa komunikacji elektronicznej.

Program:

Wstęp – Powitanie uczestników

Techniczne aspekty związane z plikami cookies – dr inż. Andrzej Kaczmarek

 • uporządkowanie terminologii dotyczącej plików cookies
 • omówienie technologii działających podobnie jak pliki cookies
 • rodzaje cookies
 • przepływy informacji w związku z działaniem plików cookies

Najważniejsze problemy prawne dotyczące korzystania z plików cookies na podstawie orzecznictwa, decyzji, oraz stanowisk organów nadzorczych – adw. Xawery Konarski

 • omówienie kluczowych wyroków TSUE dotyczących plików cookies
 • identyfikacja najważniejszych problemów prawnych dotyczących korzystania z plików cookies w świetle decyzji i wytycznych organów nadzorczych państw UE
 • elementy przesądzające o stwierdzeniu naruszenia przepisów i wysokości nakładanych kar na podstawie przepisów RODO i o e-Prywatności

Zasady dopuszczalnego korzystania z cookies – aktualny i przyszły stan prawny – r.pr. Dominika Nowak

 • Praktyczne omówienie kluczowych wytycznych organów nadzorczych – jak stosować pliki cookies zgodnie z przepisami?
 • Znaczenie prawne podziału na niezbędne, funkcjonalne i reklamowe cookies
 • O czym należy pamiętać wdrażając regulacje dotyczące plików cookies?
 • Regulacja cookies w projekcie Prawa komunikacji elektronicznej

Kompetencje Prezes UODO i Prezesa UKE oraz ich wykonywanie w sprawach stosowania cookies

– adw. dr hab. Grzegorz Sibiga

 • Kompetencje Prezesa UODO i Prezesa UKE w sprawach stosowania plików cookies – sankcje przewidziane za naruszenia przepisów
 • Czy może dojść do kolizji kompetencji Prezesa UODO i Prezesa UKE ?
 • Specyfika postępowań Prezesa UODO oraz Prezesa UKE.
 • Przykłady spraw dotyczących cookies

Zakończenie – sesja pytań i odpowiedzi

Blog 7
30 sie 2023

Raport ENISA dotyczący zapotrzebowania Operatorów Usług Kluczowych w UE na ubezpieczenia cybernetyczne

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) opublikowała raport dotyczący zapotrzebowania Operatorów Usług Kluczowych (OUK) w UE na ubezpieczenia cybernetyczne. W raporcie tym, opublikowanym w lutym 2023 r., przedstawiono informacje dotyczące wyboru, zakupu, utrzymywania i wykorzystania usług ubezpieczeniowych, jako narzędzia łagodzącego niekorzystne skutki zdarzeń, jakie mogą wystąpić w ich działalności. Raport dotyczy wyłącznie strony popytu (zapotrzebowania) na usługi ubezpieczenia przez OUK.
W raporcie przedstawiono różne etapy kontraktowania ubezpieczeń cybernetycznych, a mianowicie proces zarządzania ryzykiem, określenie zakresu ubezpieczenia, definiowanie procesu roszczeniowego (likwidacja szkody) oraz wymagania dotyczące umiejętności zarządzania ryzykiem. Przedstawiono również oczekiwania wobec ubezpieczycieli oraz inne wnioski jakie wynikały z przeprowadzonych badań ankietowych i wywiadów, przeprowadzonych przez autorów raportu. W podsumowaniu przedstawiono zalecenia, które podzielono na te adresowane dla decydentów w UE oraz państwach członkowskich oraz te adresowane do OUK.

30 sty 2023

Raport Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) dotyczący zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji z 2022 r.

Przedmiotem badań prowadzonych przez Europejską Agencję ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) są zagrożenia bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych organizacji, instytucji państwowych, samorządowych, edukacji, służby zdrowia, a także firm, niezależnie od sektora, w jakim działają. Wyniki tych badań już od 10 lat publikowane są w corocznych raportach. Ostatni taki raport, który obejmuje okres od czerwca 2021 r. do lipca 2022 r., opublikowany został we wrześniu 2022 r. W raporcie wskazano główne trendy rozwoju, jakie zaobserwowano w ewolucji poszczególnych rodzajów zagrożeń, najbardziej spektakularne incydenty oraz wykorzystywane podatności. Przedstawiono również zalecenia dla administratorów i zarządzających systemami w zakresie działań, jakie należy podejmować, aby unikać ataków i – jeśli do nich dojdzie – ograniczać ich skutki.

03 lis 2022

Raport ENISA dotyczący ataków ransomware

W lipcu 2022 r. Europejska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) opublikowała raport zatytułowany „ENISA Threat Landscape for Ransomware Attacks”. Przedstawiono w nim statystyki z analizy 623 ataków przeprowadzonych w okresie od maja 2021 r. do czerwca 2022 r. oraz trendy w ich rozwoju.

16 lis 2021

Aktualny stan normalizacji sztucznej inteligencji w świetle projektu rozporządzenia UE dotyczącego SI i dalsze potrzeby w tym zakresie

W niniejszym artykule omawiamy raport przedstawiający obecny stan prac normalizacyjnych w obszarze rozwoju i wdrażania systemów SI, ich pokrycie oraz luki w kontekście wymagań określonych w AIA. Raport ten ma służyć m.in. analizie norm dotyczących systemów SI w zakresie właściwości umożliwiających ocenę ich zgodności z wymaganiami określonymi w projekcie rozporządzenia AIA z 21 kwietnia 2021 r. oraz odpowiedniego ukierunkowania dalszej pracy organizacji normalizacyjnych w celu uzupełnienia zidentyfikowanych braków.

16 cze 2021

Normalizacja jakości i bezpieczeństwa systemów sztucznej inteligencji

Aktualny stan w zakresie wytycznych do oceny jakości i bezpieczeństwa systemów sztucznej inteligencji (AI) staje się coraz częściej istotną barierą dla ich rozwoju i zastosowań, w szczególności w obszarach krytycznych dla bezpieczeństwa i ochrony, w takich dziedzinach jak energetyka jądrowa, medycyna czy pojazdy autonomiczne. Wynika to z faktu, że metod i kryteriów stosowanych do tradycyjnych systemów informatycznych nie można zastosować do oceny bezpieczeństwa, stabilności i niezawodności systemów sztucznej inteligencji wykorzystujących technologie maszynowego uczenia i sieci neuronowych. Niniejszy artykuł jest streszczeniem opublikowanego przez BSI (niemiecki Federalny Urząd Bezpieczeństwa Teleinformatycznego) opracowania zatytułowanego „Towards Auditable AI Systems. Current status and future directions”.

Poznaj nasz zespół