Powrót

dr inż. Andrzej Kaczmarek

Of counsel,

Warszawa

Dr inż. A. Kaczmarek specjalizuje się w zarządzaniu bezpieczeństwem przetwarzania informacji oraz ocenie funkcjonalności systemów teleinformatycznych stosowanych do przetwarzania danych osobowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa.
Od czasu ukończenia studiów do chwili obecnej dr inż. A. Kaczmarek związany jest ze środowiskiem akademickim. Do roku 1997 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej. Jest współautorem wielu projektów badawczych z dziedziny systemów ekspertowych i sztucznej inteligencji. W latach 1995−1998 pracę naukowo-badawczą łączył z praktyką w Rzeszowskim Zakładzie Energetycznym, pracując na stanowisku kierownika działu programowania. W latach 1998–2018 był dyrektorem departamentu informatyki w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W latach 1999−2018 uczestniczył w pracach międzynarodowej grupy roboczej (International Working Group on Data Protection in Telecommunications). W latach 2004−2007 był członkiem grupy ekspertów branżowych PSG przy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA. W latach 1999–2009 czynnie uczestniczył w pracach Komitetu Technicznego PKN nr 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych oraz Podkomitetu PKN ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS). W latach 2008−2018 brał udział w pracach Podgrupy technologicznej działającej w ramach Grupy roboczej ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Od roku 2012 jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ISACA zrzeszającym osoby zajmujące się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi audytu, kontroli, bezpieczeństwa oraz zarządzaniem systemami informatycznymi.
W okresie od czerwca 2018 r. do października 2020 r. pełnił funkcję inspektora ochrony danych najpierw w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, a następnie od października 2019 r. w Ministerstwie Cyfryzacji.

Posiada certyfikat CISA wydany przez ISACA oraz certyfikat „Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji” poświadczające wiedzę z zakresu audytu systemów informatycznych oraz prowadzenia audytów wewnętrznych. W latach 2013−2019 dr Andrzej Kaczmarek wykonał szereg audytów bezpieczeństwa w jednostkach samorządowych w zakresie zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz zgodności z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W 1986 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH.

Czytaj więcej