Powrót

Bartłomiej Żeromski

Associate,

Warszawa
bartlomiej.zeromski@traple.pl

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz procedurze administracyjnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jako pracownik Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg, a następnie jako p.o. Zastępcy Dyrektora Zespołu ds. Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Współpracował przy tworzeniu ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy zapewniającej stosowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Brał udział w pracach nad tworzeniem kodeksu postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych w małych placówkach medycznych oraz kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia. Współtworzył poradnik dla pracodawców i poradnik dla szkół opublikowany przez Prezesa UODO. Nadzorował i prowadził kontrole w ramach prac Zespołu ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa UODO. W ramach procesu legislacyjnego zgłaszał uwagi do projektów aktów prawnych pod kątem ich zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Obsługiwał naruszenia ochrony danych osobowych zgłaszane organowi nadzorczemu. Dyrektor Departamentu Skarg Urzędu Ochrony Danych Osobowych w latach 2019 – 2021. Wydawał decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i prowadzonych z urzędu, dotyczących nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych. Reprezentował organ nadzorczy w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Prelegent na konferencjach i szkoleniach. Autor artykułów o tematyce prawnej dotyczących ochrony danych osobowych, w tym poświęconych zmianom wprowadzonym przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uzyskał wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego, przeprowadzonego w maju 2021 r.

Czytaj więcej