Cyberbezpieczeństwo

O specjalizacji

Znaczenie cyberbezpieczeństwa wzrasta z dnia na dzień. O ile jeszcze kilka lat temu nie było ono priorytetem przedsiębiorców i podmiotów publicznych, dzisiaj, w dobie rozwiązań chmurowych, pracy zdalnej i gospodarki opartej na danych, ich ochrona jest wręcz kluczowa. Dostrzega to także polski i unijny ustawodawca. Coraz to nowe regulacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji i danych. Dotyczą także systemów teleinformatycznych, w których dane te są przetwarzane. 

Nasi specjaliści zagadnienia prawne na tle cyberbezpieczeństwa zgłębiają od lat. W toku praktyki wypracowaliśmy praktyczne rozwiązania, z których efektywnie korzystają nasi Klienci. Współpracujemy m.in. z operatorami usług kluczowych, dostawcami usług cyfrowych, dostawcami IT, zamawiającymi systemy IT i podmiotami publicznymi. 

Zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa nie można ignorować. Przedsiębiorstwa, które dbają o bezpieczeństwo przetwarzanych danych, w ten sposób także budują swoją przewagę konkurencyjną. 

Co robimy?
 • przeprowadzamy szeroko rozumiane audyty zgodności, w tym w szczególności identyfikujemy właściwe regulacje prawne dotyczące działalności Klienta, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz rekomendacji i wytycznych,
 • wspieramy we wdrażaniu wymogów  ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach w sprawie wydania decyzji o uznaniu za operatorów usług kluczowych oraz w postępowaniach kontrolnych i nadzorczych, w tym dotyczących kar pieniężnych,
 • pomagamy w wypracowaniu relacji z kontrahentami (zamawiającymi, dostawcami IT) oraz pracownikami,
 • doradzamy w przypadkach zidentyfikowania incydentu naruszenia cyberbezpieczeństwa,
 • prowadzimy postępowania w zakresie dochodzenia roszczeń wobec sprawców incydentów cyberbezpieczeństwa,
 • prowadzimy specjalistyczne szkolenia z obszaru cyberbezpieczeństwa.
Korzyści ze współpracy

Przejmujemy od naszych Klientów wszelkie formalności natury prawnej związane z wdrożeniem i utrzymaniem cyberbezpieczeństwa w organizacji. To istotna korzyść, dzięki której przedsiębiorstwo lub instytucja publiczna, może w pełni skupić się na swoich zadaniach. To oszczędność czasu, a w dłuższej perspektywie – także środków finansowych. 

Nasi Klienci mogą skorzystać z pomocy adwokatów i radców prawnych, łączących kompetencje z obszaru cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji i danych osobowych oraz regulacji sektorowych. Pomoc kancelarii obejmuje również obszar techniczny. Na stałe współpracujemy z kilkoma firmami konsultingowymi specjalizującymi się w cyberbezpieczeństwie oraz brokerami oferującymi ubezpieczenia od cyberzagrożeń. Znamy rozwiązania występujące na rynku i wspieramy Klientów w skutecznym zabezpieczeniu przed ewentualnymi cyberzagrożeniami – także od strony biznesowej. 

Niedopatrzenia w zakresie cyberbezpieczeństwa mogą mieć bardzo poważne konsekwencje finansowe i wizerunkowe. Współpraca z nami znacznie minimalizuje, a w wielu przypadkach całkowicie wyklucza to ryzyko.

Dlaczego warto?
 • ekspercka, stale aktualizowana wiedza z obszaru cyberbezpieczeństwa,
 • gwarancja uzyskania szybkiej pomocy w krytycznych przypadkach – incydentach, wyciekach danych, przełamaniach zabezpieczeń,
 • monitoring przepisów i najnowszego orzecznictwa,
 • kompleksowe wsparcie, zarówno w obszarze regulacji prawnych, jak i w obszarze technicznym (IT), 
 • interdyscyplinarne podejście do rozwiązywanych problemów, przejawiające się m.in we współpracy z brokerami oferującymi ubezpieczenia od cyberzagrożeń i dogłębnej znajomości biznesowej specyfiki branży.

Doradcy

Powiązane artykuły

03 mar 2023

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą musieli zwalczać nadużycia w komunikacji elektronicznej

14 lutego 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Projektowane przepisy będą nakładać nowe obowiązki na przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców poczty elektronicznej. Ustawa trafi teraz do Sejmu, gdzie będzie dalej procedowana.

12 sty 2023

Prawo nowych technologii – najważniejsze zmiany legislacyjne w 2023 roku

W chwili obecnej w Polsce i Unii Europejskiej trwają prace nad ponad 50 aktami prawnymi, zaliczanymi do źródeł prawa nowych technologii. Poniżej przedstawiona została lista najważniejszych z tych aktów prawnych, z podziałem na poszczególne obszary merytoryczne nowych technologii (cyberbezpieczeństwo, e-prywatność, handel elektroniczny, innowacje, Internet, telekomunikacja, własność intelektualna oraz zarządzanie danymi).

11 sty 2023

Kolejne Narodowe Standardy Cyberbezpieczeństwa (NSC) bazowane na standardach amerykańskiego NISTu opublikowane przez KPRM

Pod koniec grudnia (a konkretnie 23 grudnia 2022 r.) KPRM opublikowało kolejne części Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa.

25 paź 2022

NFT a cyberbezpieczeństwo

NFT (ang. non-fungible token), czyli niewymienny token, tak jak inne rozwiązania cyfrowe narażony jest na cyberzagrożenia.

14 maj 2022

Jak przedsiębiorcy telekomunikacyjni powinni informować użytkowników o cyberzagrożeniach?

10 marca 2022 r. Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) opublikowała wytyczne dotyczące informowania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych użytkowników o cyberzagrożeniach[1]. Opublikowanie wytycznych jest konsekwencją obowiązywania w Unii Europejskiej od grudnia 2020 r. Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej (EKŁE), który na podstawie art. 40 ust. 3 zobowiązuje przedsiębiorców telekomunikacyjnych do informowania o występujących cyberzagrożeniach. Przedstawione przez ENISA wytyczne zawierają rekomendacje dotyczące tworzenia polityk informowania użytkowników o cyberzagrożeniach, a także case studies procedur już stosowanych przez wybranych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

13 maj 2022

Nowy projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – jakie wprowadza zmiany?

25 marca 2022 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został kolejny już siódmy projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, zapowiadany od wielu tygodni przez Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa Janusza Cieszyńskiego. Projekt ten, choć pozostaje w dużej części zbieżny z proponowanymi dotychczas rozwiązaniami, zawiera szereg istotnych zmian i nowych obowiązków, które mają zostać nałożone na przedsiębiorców komunikacji elektronicznej.

16 lut 2022

Regulacyjne cybertsunami

Na przestrzeni ostatnich lat – w szczególności od transpozycji dyrektywy NIS przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w 2018 r. – kwestia regulacji cyberbezpieczeństwa i określenia wspólnych cyberstandardów dla konkretnych branż nabiera coraz większego znaczenia. Najlepszym przykładem tej tendencji jest fakt, że już dwa lata po implementacji dyrektywy NIS do krajowych porządków prawnych, pod koniec 2020 r., Komisja Europejska opublikowała projekt tzw. dyrektywy NIS 2. Ma ona zastąpić obowiązującą od ponad trzech lat dyrektywę NIS, aby dokładniej uporządkować kwestie cyberbezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej.
Jednak zarówno dyrektywa NIS, jak i przygotowywana w Brukseli dyrektywa NIS 2 stanowią tylko preludium regulacyjnego cybertsunami, które jest coraz bardziej zauważalne w tym obszarze, ponieważ dotyczy nie tylko legislacji na poziomie europejskim i krajowym, lecz także

21 gru 2021

Jak migrować do chmury zgodnie z prawem?

Prawne aspekty migracji do chmury publicznej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów i wytycznych z zakresu cyberbezpieczeństwa

14 gru 2021

Rekomendacje Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie cyberbezpieczeństwa dla sektora energii

15 października 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło rekomendacje dotyczące działań mających na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w sektorze energii oraz wytyczne sektorowe dotyczące zgłaszania incydentów. Rekomendacje, opracowane na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, powstały w drodze konsultacji z CSIRT NASK, CSIRT GOV, CSIRT MON oraz z operatorami usług kluczowych sektora energii.

13 gru 2021

Nowy projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

W październiku, po wielu tygodniach zapowiedzi, opublikowany został nowy, kolejny już rządowy projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Budzi on dużo emocji i kontrowersji, w szczególności ze względu na wprowadzenie procedury dotyczącej uznania dostawcy sprzętu lub oprogramowania za dostawcę wysokiego ryzyka oraz na możliwość wydawania przez ministra właściwego do spraw informatyzacji poleceń zabezpieczających.

26 sty 2021

Dyrektywa NIS2 – propozycja nowej regulacji w zakresie cyberbezpieczeństwa

Pod koniec 2020 r. Komisja Europejska zakończyła proces rewizji dyrektywy NIS i przedstawiła propozycję nowej, kompleksowej regulacji, która została nazwana „dyrektywą NIS2”. Przepisy te mają całkowicie zastąpić dyrektywę NIS, eliminując jej słabości i znaczące różnice w implementacji pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Komisja nie zdecydowała się przy tym na propozycję rozporządzenia, bezpośrednio stosowanego w krajach UE, choć była to jedna z rozważanych dróg.

24 lis 2020

Cyberbezpieczeństwo w umowach wdrożeniowych systemów IT

Wdrożenia systemów informatycznych to niezwykle złożone procesy, trwające często miesiącami, a nawet latami. W zależności od rodzaju wdrożenia oprócz samego dostarczenia systemu często obejmuje ono również świadczenie szeregu dodatkowych usług po ukończeniu wdrożenia, takich jak utrzymanie czy rozwój oprogramowania. Z tych powodów umowy na rozwiązania IT zwykle są rozbudowane i wyczerpująco opisują funkcjonalności i cechy, które powinien mieć wdrażany system informatyczny, jak również szczegółowo określają wymagania techniczne, które powinien spełniać. Mimo bardzo dokładnego uregulowania tych aspektów często pomijana jest kwestia, która ma coraz większe znaczenie dla prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania oprogramowania – jego odpowiednie zabezpieczenie, uniemożliwiające wyciek danych oraz zapobiegające dostępowi nieuprawnionych osób trzecich.