Rozwiązywanie sporów sądowych i arbitraż

O specjalizacji

Występowanie sporów jest naturalną częścią prowadzenia działalności gospodarczej. Część z nich można rozwiązać polubownie. Inne będą wymagały udziału sądu. W obydwu tych przypadkach zapewniamy naszym Klientom wyczerpującą pomoc.

Prowadzimy postępowania z zakresu m.in.: prawa własności intelektualnej, prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa konkurencji i ochrony konsumentów, prawa reklamy oraz nieruchomości i inwestycji budowlanych. Reprezentujemy w postępowaniach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, a także Naczelnym Sądem Administracyjnym Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Nasze doświadczenie obejmuje także wsparcie w sporach przed sądami polubownymi, w tym Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz przed zagranicznymi sądami polubownymi.

Na przestrzeni lat pracowaliśmy z przedsiębiorcami z bardzo różnych branż i sektorów gospodarki. Liczne sukcesy naszych Klientów potwierdzają skuteczność zespołu kancelarii.

Co robimy?
 • udzielamy profesjonalnego wsparcia w rozwiązaniu sporów na etapie przedsądowym w drodze mediacji,
 • doradzamy w zakresie niezbędnych działań przedsądowych, w tym m.in. przygotowujemy wezwania przedsądowe,
 • prowadzimy negocjacje  ugodowe, zarówno na etapie przedsądowym jak i w trakcie sporu sądowego,
 • gromadzimy materiał dowodowy i oceniamy szanse powodzenia procesu sądowego,
 • opracowujemy strategię działania, uwzględniając ryzyko prawne i cele biznesowe Klientów,
 • rzetelnie realizujemy przyjętą strategię  na każdym etapie sprawy.
Korzyści ze współpracy

Pomoc specjalistów na sali sądowej oraz w postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych zapewnia Klientowi bezcenne poczucie bezpieczeństwa. Eksperci czuwają nad prawidłowym przebiegiem postępowania, przejmują całość formalności, gromadzą materiał dowodowy i występują przed sądem. To w pełni kompleksowe wsparcie, które oszczędza  Klientowi czasu i zaangażowania.

Nasi Klienci mogą liczyć na realną, zindywidualizowaną, popartą wieloletnim doświadczeniem pomoc. Wsparcie naszych prawników jest nie tylko profesjonalne, ale również praktyczne. Przygotowując strategię, uwzględniamy także aspekty biznesowe sporu. Doskonale rozumiemy, że rozwiązywanie sporów znacząco wpływa na sprawne zarządzanie ryzykiem biznesowym.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu niemal każdego rodzaju sporu. 

Pomoc doświadczonego pełnomocnika znacznie zwiększa szanse na zwycięstwo w sprawie.

Dlaczego warto?
 • interdyscyplinarne zespoły prawników, zapewniające najwyższy poziom świadczonych usług,
 • dogłębna znajomość wielu branż, umożliwiająca oszacowanie ryzyka biznesowego sporu,
 • wsparcie w sprawach prowadzonych w innych jurysdykcjach, dzięki współpracy z zagranicznymi kancelariami,
 • profesjonalna pomoc także w mediacjach i arbitrażu,
 • gwarancja podjęcia szybkich działań w sytuacjach wymagających niezwłocznej  reakcji.

Doradcy

Powiązane artykuły

20 wrz 2023

Zmiany w sporach przedsiębiorców z konsumentami

1 lipca 2023 r. weszły w życie w Polsce nowe przepisy procedury cywilnej, które wprowadzają również zmiany dotyczące regulacji odnośnie sporów sądowych przedsiębiorców z konsumentami.

24 lip 2023

Zmiany w postępowaniu cywilnym ważne dla przedsiębiorców

W artykule zamykającym nasz cykl, dotyczący nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (KPC), Beata Matusiewicz-Kulig oraz Małgorzata Kutaj poruszyły temat kolejnych regulacji, wywierających szczególny wpływ na przebieg postępowania rozpoznawczego, czy egzekucyjnego.

14 lip 2023

Doręczanie pism przedsiębiorcom i postępowanie z udziałem konsumentów

W kolejnym artykule z serii dotyczącej nowelizacji KPC publikowanej w Rzeczpospolitej mec. Małgorzata Kutaj omawia zmiany w zakresie doręczania pism procesowych przedsiębiorcom oraz postępowania odrębnego w sprawach pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

10 lip 2023

Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach własności intelektualnej

Wśród zmian procedury cywilnej, które weszły w życie 1 lipca 2023 r. są nowe regulacje postępowania zabezpieczającego w sprawach własności intelektualnej.

30 cze 2023

Zmiany w procedurze cywilnej dla przedsiębiorców od 1 lipca - artykuł w Rzeczpospolitej

Kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego weszła w życie 1 lipca. Jej celem jest wprowadzenie nowych regulacji związanych z przebiegiem procesu cywilnego, postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Przepisy są istotne zarówno dla prawników, przedsiębiorców, jak i konsumentów. Czy sprostają wymaganiom w praktyce?

17 cze 2023

Nowe postępowanie zabezpieczające w sprawach IP

W dniu 1 lipca 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy k.p.c. dotyczące postępowania zabezpieczającego w sprawach IP. Mają one zmienić charakter postępowania zabezpieczającego z postępowania ex parte w kierunku domyślnego postępowania inter partes. Sąd decydujący o wydaniu zabezpieczenia w sprawach IP będzie również musiał wziąć pod uwagę ryzyko unieważnienia prawa IP, którego dotyczy wniosek o zabezpieczenie. Uprawnieni z kolei będą zobowiązani do sprawnego i ograniczonego w czasie podejmowania decyzji o wystąpieniu z żądaniem zabezpieczenia roszczeń.

10 lis 2022

SLAPP – nowe ryzyka dla podmiotów prowadzących politykę aktywnego angażowania się w spory sądowe

W ramach wzmacniania gwarancji dla wolności wypowiedzi i wszelkiej aktywności prowadzonej w interesie społecznym Komisja Europejska zaproponowała przyjęcie przez Unię Europejską nowej dyrektywy. Jej przepisy mają chronić jednostki przed ewidentnie bezpodstawnymi lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi. W dzisiejszym wydaniu newslettera analizujemy nową inicjatywę unijną i wskazujemy na wiążące się z nią problemy.

17 paź 2022

NFT a postępowanie sądowe

Popularność technologii NFT wzrasta w bardzo szybkim tempie a jej obecność i znaczenie w różnych obszarach nie tylko gospodarczych jest coraz bardziej widoczna. Warto przyjrzeć się więc w jaki sposób technologia NFT może dotyczyć, czy też być wykorzystana w postępowaniu sądowym.

02 cze 2022

Miejsce urzeczywistnienia się szkody w Internecie – mozaika jurysdykcyjna na tle wyroku TSUE (sprawa C-251/20)

Łatwość i szybkość komunikacji w Internecie oraz (pozorna) anonimowość użytkowników powodują, że środowisko internetowe wyjątkowo często staje się miejscem, w którym przekroczone zostają powszechnie akceptowalne granice przyzwoitej krytyki. Przez globalny zasięg sieci skutki np. nieprzemyślanego wpisu na forum internetowym niejednokrotnie wykraczają poza granicę jednego państwa. Dochodzenie ochrony swoich praw w takich przypadkach wiąże się z potrzebą ustalenia, którego państwa sądy będą właściwe do rozpoznania sprawy. W Unii Europejskiej regulację w tym zakresie zawiera Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (dalej: „Bruksela I bis”)[1].

20 gru 2021

Czy ustanowienie tego samego pełnomocnika przez pozwanych solidarnie ograniczy zwrot kosztów zastępstwa procesowego?

Procesy o ochronę przed naruszeniami wynikającymi z publikacji materiałów prasowych w praktyce nierzadko cechuje udział wielu podmiotów, zarówno po stronie czynnej, jak i biernej.

20 gru 2021

Wybrane pytania prejudycjalne Sądu Okręgowego w Warszawie – sygnalizacja

W ostatnim czasie wiele kontrowersji wywoływały zagadnienia proceduralne dotyczące ochrony praw na dobrach niematerialnych. Jedną z przyczyn takiego stanu było wprowadzenie w ubiegłym roku do Kodeksu postępowania cywilnego[1] nowego rodzaju postępowania odrębnego poświęconego właśnie sprawom własności intelektualnej[2].Wątpliwości procesowe wyrażały również sądy, co niejednokrotnie skutkowało zwróceniem się z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości UE o interpretację prawa unijnego. Warto przybliżyć chociaż niektóre z takich postanowień wydanych w mijającym roku.

19 gru 2021

Powództwo wzajemne w sprawach IP – wybrane problemy procesowe

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej rządzi się swoimi prawami na wielu płaszczyznach. Jednym z charakterystycznych powództw, które może zostać wszczęte w postępowaniu toczącym się z zastosowaniem ww. przepisów odrębnych, jest powództwo wzajemne, dopuszczalne w przypadku wniesienia powództwa o naruszenie praw do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. Pomimo że ten rodzaj powództwa jest już doskonale znany na gruncie przepisów ogólnych Kodeksu postępowania cywilnego[1] (k.p.c.), to wydaje się, że jego formuła zaoferowana w ramach odrębnego postępowania w sprawach własności intelektualnej odznacza się bardzo dużą specyfiką. Nie sposób omówić wszystkich aspektów wspomnianego powództwa, stąd zwrócę uwagę na te, które mają istotne znaczenie pod kątem formalnym prowadzonego postępowania sądowego i nie wynikają wprost z przepisów regulujących wspomnianą instytucję.