Rozwiązywanie sporów sądowych i arbitraż

O specjalizacji

Występowanie sporów jest naturalną częścią prowadzenia działalności gospodarczej. Część z nich można rozwiązać polubownie. Inne będą wymagały udziału sądu. W obydwu tych przypadkach zapewniamy naszym Klientom wyczerpującą pomoc.

Prowadzimy postępowania z zakresu m.in.: prawa własności intelektualnej, prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa konkurencji i ochrony konsumentów, prawa reklamy oraz nieruchomości i inwestycji budowlanych. Reprezentujemy w postępowaniach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, a także Naczelnym Sądem Administracyjnym Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Nasze doświadczenie obejmuje także wsparcie w sporach przed sądami polubownymi, w tym Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz przed zagranicznymi sądami polubownymi.

Na przestrzeni lat pracowaliśmy z przedsiębiorcami z bardzo różnych branż i sektorów gospodarki. Liczne sukcesy naszych Klientów potwierdzają skuteczność zespołu kancelarii.

Co robimy?
 • udzielamy profesjonalnego wsparcia w rozwiązaniu sporów na etapie przedsądowym w drodze mediacji,
 • doradzamy w zakresie niezbędnych działań przedsądowych, w tym m.in. przygotowujemy wezwania przedsądowe,
 • prowadzimy negocjacje  ugodowe, zarówno na etapie przedsądowym jak i w trakcie sporu sądowego,
 • gromadzimy materiał dowodowy i oceniamy szanse powodzenia procesu sądowego,
 • opracowujemy strategię działania, uwzględniając ryzyko prawne i cele biznesowe Klientów,
 • rzetelnie realizujemy przyjętą strategię  na każdym etapie sprawy.
Korzyści ze współpracy

Pomoc specjalistów na sali sądowej oraz w postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych zapewnia Klientowi bezcenne poczucie bezpieczeństwa. Eksperci czuwają nad prawidłowym przebiegiem postępowania, przejmują całość formalności, gromadzą materiał dowodowy i występują przed sądem. To w pełni kompleksowe wsparcie, które oszczędza  Klientowi czasu i zaangażowania.

Nasi Klienci mogą liczyć na realną, zindywidualizowaną, popartą wieloletnim doświadczeniem pomoc. Wsparcie naszych prawników jest nie tylko profesjonalne, ale również praktyczne. Przygotowując strategię, uwzględniamy także aspekty biznesowe sporu. Doskonale rozumiemy, że rozwiązywanie sporów znacząco wpływa na sprawne zarządzanie ryzykiem biznesowym.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu niemal każdego rodzaju sporu. 

Pomoc doświadczonego pełnomocnika znacznie zwiększa szanse na zwycięstwo w sprawie.

Dlaczego warto?
 • interdyscyplinarne zespoły prawników, zapewniające najwyższy poziom świadczonych usług,
 • dogłębna znajomość wielu branż, umożliwiająca oszacowanie ryzyka biznesowego sporu,
 • wsparcie w sprawach prowadzonych w innych jurysdykcjach, dzięki współpracy z zagranicznymi kancelariami,
 • profesjonalna pomoc także w mediacjach i arbitrażu,
 • gwarancja podjęcia szybkich działań w sytuacjach wymagających niezwłocznej  reakcji.

Doradcy

Powiązane artykuły

17 paź 2022

NFT a postępowanie sądowe

Popularność technologii NFT wzrasta w bardzo szybkim tempie a jej obecność i znaczenie w różnych obszarach nie tylko gospodarczych jest coraz bardziej widoczna. Warto przyjrzeć się więc w jaki sposób technologia NFT może dotyczyć, czy też być wykorzystana w postępowaniu sądowym.

02 cze 2022

Miejsce urzeczywistnienia się szkody w Internecie – mozaika jurysdykcyjna na tle wyroku TSUE (sprawa C-251/20)

Łatwość i szybkość komunikacji w Internecie oraz (pozorna) anonimowość użytkowników powodują, że środowisko internetowe wyjątkowo często staje się miejscem, w którym przekroczone zostają powszechnie akceptowalne granice przyzwoitej krytyki. Przez globalny zasięg sieci skutki np. nieprzemyślanego wpisu na forum internetowym niejednokrotnie wykraczają poza granicę jednego państwa. Dochodzenie ochrony swoich praw w takich przypadkach wiąże się z potrzebą ustalenia, którego państwa sądy będą właściwe do rozpoznania sprawy. W Unii Europejskiej regulację w tym zakresie zawiera Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (dalej: „Bruksela I bis”)[1].

20 gru 2021

Czy ustanowienie tego samego pełnomocnika przez pozwanych solidarnie ograniczy zwrot kosztów zastępstwa procesowego?

Procesy o ochronę przed naruszeniami wynikającymi z publikacji materiałów prasowych w praktyce nierzadko cechuje udział wielu podmiotów, zarówno po stronie czynnej, jak i biernej.

20 gru 2021

Wybrane pytania prejudycjalne Sądu Okręgowego w Warszawie – sygnalizacja

W ostatnim czasie wiele kontrowersji wywoływały zagadnienia proceduralne dotyczące ochrony praw na dobrach niematerialnych. Jedną z przyczyn takiego stanu było wprowadzenie w ubiegłym roku do Kodeksu postępowania cywilnego[1] nowego rodzaju postępowania odrębnego poświęconego właśnie sprawom własności intelektualnej[2].Wątpliwości procesowe wyrażały również sądy, co niejednokrotnie skutkowało zwróceniem się z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości UE o interpretację prawa unijnego. Warto przybliżyć chociaż niektóre z takich postanowień wydanych w mijającym roku.

19 gru 2021

Powództwo wzajemne w sprawach IP – wybrane problemy procesowe

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej rządzi się swoimi prawami na wielu płaszczyznach. Jednym z charakterystycznych powództw, które może zostać wszczęte w postępowaniu toczącym się z zastosowaniem ww. przepisów odrębnych, jest powództwo wzajemne, dopuszczalne w przypadku wniesienia powództwa o naruszenie praw do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. Pomimo że ten rodzaj powództwa jest już doskonale znany na gruncie przepisów ogólnych Kodeksu postępowania cywilnego[1] (k.p.c.), to wydaje się, że jego formuła zaoferowana w ramach odrębnego postępowania w sprawach własności intelektualnej odznacza się bardzo dużą specyfiką. Nie sposób omówić wszystkich aspektów wspomnianego powództwa, stąd zwrócę uwagę na te, które mają istotne znaczenie pod kątem formalnym prowadzonego postępowania sądowego i nie wynikają wprost z przepisów regulujących wspomnianą instytucję.

18 gru 2021

Listy ochronne – czy jest na nie miejsce w polskiej procedurze cywilnej?

Listy ochronne to pisma składane do sądów przez potencjalnych przeciwników/pozwanych w sytuacjach wysokiego prawdopodobieństwa wszczęcia postępowania zabezpieczającego w sprawach dotyczących głównie sporów patentowych. Pisma takie są składane jeszcze przed wpłynięciem do sądu wniosku o zabezpieczenie, a zatem z istoty rzeczy antycypują obronę – zawierają wyjaśnienia, dlaczego potencjalne roszczenie o naruszenie patentu nie znajduje podstaw.

17 gru 2021

Kłamstwo ma krótkie nogi, ale bywa uprawnione

Sąd Najwyższy postanowił zakończyć trwający od 2016 r. spór wokół prawa do obrony. I wydał uchwałę. Problem w tym, że nie bardzo wiadomo, co z nią teraz zrobić.

17 gru 2021

Informatyzacja postępowania upadłościowego

1 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, przewidująca m.in. informatyzację postępowania upadłościowego. W alercie kilka ogólnych refleksji o procesie informatyzacji sądów i podstawowe informacje o zmianach w postępowaniu upadłościowym.

02 lis 2021

Na czym polega ruch określany przez jego przeciwników mianem hipster antitrust?

W Stanach Zjednoczonych rozmowom o prawie konkurencji coraz częściej towarzyszy termin hipster antitrust. O tym, jaka jest historia tego pojęcia, co dokładnie należy pod nim rozumieć oraz na ile może mieć ono znaczenie dla unijnego prawa antymonopolowego, piszemy w dzisiejszym wydaniu newslettera.

09 lip 2021

Konsekwencje skierowania środka zaskarżenia do niewłaściwego sądu – uchwała SN z dnia 27 listopada 2020 r., III CZP 12/20

Sąd Najwyższy (SN) dnia 27 listopada 2020 r. wydał uchwałę w sprawie III CZP 12/20, w której zajął stanowisko w sprawie skutków procesowych skierowania zażalenia do sądu niewłaściwego. Problem prawny, będący przedmiotem ww. uchwały, powstał na kanwie stanu faktycznego, w którym zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji zostało błędnie skierowane do sądu drugiej instancji zamiast do innego składu sądu pierwszej instancji (który był właściwy w świetle przepisu art. 394 § 1a k.p.c.). Wydawać by się mogło, że ustalenie sądu właściwego do rozpoznania środka zaskarżenia nie powinno przysparzać większych kłopotów, jednak szczególnie w ostatnim czasie wystąpiły liczne problemy ze wskazaniem sądu właściwego do oceny zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji. Tego rodzaju wątpliwości spowodowała zwłaszcza obszerna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 4 lipca 2019 r., wprowadzająca m.in. istotne zmiany w przepisach dotyczących środków odwoławczych[1]. Liczne pytania prawne skierowane do SN potwierdzają, iż w praktyce wystąpiły problemy z zakwalifikowaniem różnych postanowień sądu pierwszej instancji jako podlegających zaskarżeniu na podstawie art. 394 § 1 k.p.c. (zaskarżenie do sądu drugiej instancji) lub na podstawie art. 394 § 1a k.p.c.[2] (przewidującego tzw. zażalenie poziome, wnoszone do innego składu tego samego sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie).

08 lip 2021

Jak funkcjonują sądy własności intelektualnej po roku od ich powołania?

1 lipca 2021 r. minął rok od wejścia w życie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego[1]. Wprowadzono nią do systemu nowy typ postępowania odrębnego: postępowanie w sprawach własności intelektualnej. Katalog spraw, które są obecnie rozpoznawane w tym postępowaniu, został wskazany w art. 47989 k.p.c. Są to m.in. sprawy o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej, o zwalczanie nieuczciwej konkurencji czy o ochronę dóbr osobistych w określonym przez ustawę zakresie.

07 lip 2021

Umorzenie postępowania zawieszonego mimo braku przyczyny zawieszenia

Terminy to jedno z największych zmartwień uczestników procesu. Przeoczenie daty może się skończyć pominięciem spóźnionych twierdzeń i dowodów, a nawet przegraną w sądzie. Terminy są wszędzie: określają przedawnienie roszczenia, wyznaczają datę rozprawy, zakreślają stronom czas na podjęcie danych czynności.