Maciej Majewski

AdwokatSenior Associate

Bio

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie własności intelektualnej, prawie ochrony konkurencji oraz prawie cywilnym.

Autor artykułów naukowych „Kartel i jego uczestnik w rozumieniu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji” (iKAR, 6(8)/2019) i „Sprzedaż produktów o losowej zawartości, w tym tzw. loot boxes. Zjawisko i jego podobieństwo do urządzania gier hazardowych” (Konteksty Społeczne, 2(14)/2019).

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z wyróżnieniem ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego praca magisterska poświęcona problematyce ochrony inwestycji poczynionych na produkty informacyjne została nagrodzona w XIV edycji konkursu Urzędu Patentowego na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.

Biegle posługuje się językiem angielskim (poziom C2), zna również język niemiecki.


Powiązane newsy

Publikacje 6
25 sty 2023

Poradnik. Prawo konsumenckie: Dyrektywa Omnibus wprowadza nowy ład

Dyrektywa Omnibus wreszcie obowiązuje w polskim prawie, a Prezes UOKiK mówi: sprawdzam! Dzisiaj w Dziennik Gazeta Prawna eksperci Traple Konarski Podrecki & Partners w Poradniku „Prawo konsumenckie: Dyrektywa Omnibus wprowadza nowy ład” wyjaśniają, jak przedsiębiorcy powinni stosować nowe przepisy.

20 gru 2022

Prawo konsumenckie: dyrektywy towarowa i cyfrowa

Zapraszamy do lektury Poradnika, w którym eksperci TKP przystępnym językiem i na przykładach tłumaczą najistotniejsze kwestie wynikające z implementacji dyrektyw towarowej i cyfrowej.

14 paź 2022

Influencerzy a reklama. Jak dostosować się do rekomendacji prezesa UOKiK

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej ukazał się specjalny dodatek „Influencerzy a reklama. Jak dostosować się do Rekomendacji prezesa UOKiK”, przygotowany przez ekspertów TKP.

26 maj 2020

Sprzedaż produktów o losowej zawartości, w tym tzw. loot boxes. Zjawisko i jego podobieństwo do urządzania gier hazardowych

Apl. adw. Maciej Majewski autorem artykuł „Sprzedaż produktów o losowej zawartości, w tym tzw. loot boxes. Zjawisko i jego podobieństwo do urządzania gier hazardowych”, który ukazał się w czasopiśmie Konteksty Społeczne, nr 2(14)/2019.

09 wrz 2019

Kartel i jego uczestnik w rozumieniu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

W szóstym numerze internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR) ukazał się artykuł Macieja Majewskiego pt. „Kartel i jego uczestnik w rozumieniu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji”.

18 kwi 2019

Global Practice Guide. Copyright 2019

Miło nam poinformować, że na stronie Chambers and Partners dostępna jest już publikacja „Copyright 2019” opracowana przez adw. dr Tomasza Targosza i apl. adw. Macieja Majewskiego w ramach cyklu Global Practice Guides.

Aktualności 1
20 gru 2022

Prawo konsumenckie: dyrektywy towarowa i cyfrowa

Drodzy Przedsiębiorcy – zostało mniej niż dwa tygodnie do czasu wejścia w życie nowych przepisów regulujących prawa konsumentów!
 
Ale bez obaw – nasi eksperci przygotowali dla Was we współpracy z Dziennik Gazeta Prawna prezent na Święta – Poradnik „Prawo konsumenckie: dyrektywy towarowa i cyfrowa”. W Poradniku przystępnym językiem i na przykładach tłumaczą najistotniejsze kwestie wynikające z implementacji dyrektyw towarowej i cyfrowej.
 
Z Poradnika dowiecie się w szczególności:
 
🔵 Co zyskujemy dzięki implementacji unijnych dyrektyw?
🔵 Kiedy nowe przepisy znajdują zastosowanie?
🔵 Jak rozumieć zgodność produktu z umową?
🔵 Jakie roszczenia przysługiwać będą konsumentom i w jakich okolicznościach?
🔵 Czy konsument może zrezygnować z przysługujących mu praw?
🔵 Z jakimi konsekwencjami muszą liczyć się spóźnialscy?
 
Zapraszamy do lektury pod linkiem.

Wydarzenia 1
04 lip 2022

Prawa własności intelektualnej w grach wideo i gamingu - ochrona, naruszenia, ryzyka

W programie:

 • Jakie prawa własności intelektualnej mogą być naruszone przez grę komputerową
  • Sfery naruszenia praw autorskich, znaków towarowych, prawa do wizerunku i innych praw w grach wideo, ze szczególnym uwzględnieniem problemu tytułowania gier.
  • Jakie elementy wcześniejszej twórczości i świata rzeczywistego mogą być wykorzystywane w grach bez ryzyka narażenia się na odpowiedzialność?
   Naśladownictwo gier komputerowych i jego kwalifikacja – case study.
  • Czy elementy gry komputerowej można chronić patentem?
  • Błędy w procesie tworzenia gry komputerowej tworzące ryzyka roszczeń osób trzecich.
  • Rodzaje roszczeń, które mogą być podniesione i zagrożenia z nimi związane.
 • Jak zabezpieczyć się przed występującymi ryzykami?
  • Dobre praktyki w zakresie zabezpieczenia praw do twórczości własnych pracowników, współpracowników, a także członków zarządu.
  • Dobre praktyki w procesie game developmentu.
  • Clearing praw własności intelektualnej.
  • Zabezpieczenia umowne – o czym należy pamiętać przy zawieraniu umów z uprawnionymi?
  • Możliwość korzystania z praw własności intelektualnej bez konieczności zawarcia umowy.
 • Case study.
Blog 12
17 gru 2021

Informatyzacja postępowania upadłościowego

1 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, przewidująca m.in. informatyzację postępowania upadłościowego. W alercie kilka ogólnych refleksji o procesie informatyzacji sądów i podstawowe informacje o zmianach w postępowaniu upadłościowym.

08 gru 2021

Nowe zasady sprzedaży konsumenckiej towarów, w tym tzw. towarów z elementami cyfrowymi

Z początkiem 2022 r. Polska powinna implementować nowe przepisy chroniące konsumentów kupujących towary. Jedną z ich kategorii będą towary z elementami cyfrowymi, w przypadku których obowiązywać będą pewne dodatkowe, specyficzne zasady. Wskazane jest, aby już dzisiaj producenci i sprzedawcy podjęli kroki w celu przygotowania się do zmiany ich otoczenia legislacyjnego.

02 lis 2021

Na czym polega ruch określany przez jego przeciwników mianem hipster antitrust?

W Stanach Zjednoczonych rozmowom o prawie konkurencji coraz częściej towarzyszy termin hipster antitrust. O tym, jaka jest historia tego pojęcia, co dokładnie należy pod nim rozumieć oraz na ile może mieć ono znaczenie dla unijnego prawa antymonopolowego, piszemy w dzisiejszym wydaniu newslettera.

01 lis 2021

Czy Komisja Europejska zmodyfikuje reguły wyznaczania rynku właściwego określone obwieszczeniem z 1997 r.?

W ramach procesu dostosowywania unijnego prawa konkurencji do potrzeb i problemów współczesnej gospodarki Komisja Europejska dokonała ewaluacji obwieszczenia regulującego zasady wyznaczania rynku właściwego. Wyniki tej oceny pozwalają przypuszczać, że zawarte w tym obwieszczeniu reguły ulegną w przyszłości pewnym modyfikacjom.

15 lip 2021

Europejski Zielony Ład a prawo konkurencji

Zdaniem przedstawicieli Unii Europejskiej realizacja założeń Zielonego Ładu możliwa będzie wyłącznie przy szerokiej współpracy – w różnych konfiguracjach – podmiotów publicznych i prywatnych. Czy okoliczność ta powinna mieć znaczenie dla zasad antymonopolowej oceny kooperacji uczestników rynku?

09 mar 2021

Ułatwienia w dochodzeniu odszkodowań od uczestników karteli i monopolistów – przegląd orzeczeń TSUE

Szczególne zasady dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji – wprowadzenie

05 mar 2021

Zasady obliczania opłaty za usługi świadczone na rzecz konsumenta drogą elektroniczną przed skorzystaniem przez niego z tzw. konsumenckiego prawa odstąpienia

Konsumenci zamieszkujący terytorium Unii Europejskiej korzystają co do zasady z szerokiej ochrony prawnej. Unijne regulacje zawarte m.in. w dyrektywach i odpowiednich przepisach transponujących je do porządków prawnych poszczególnych państw członkowskich przyznają im bowiem szeroki wachlarz uprawnień. Jednym z takich aktów prawnych jest Dyrektywa 2011/83[1] (dalej „Dyrektywa”). Zgodnie z jej postanowieniami każdy konsument ma m.in. prawo w terminie 14 dni bez podawania przyczyny odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W przypadku umów, których przedmiotem jest świadczenie usług, skorzystanie z prawa odstąpienia może mieć jednak miejsce już po odniesieniu pewnych korzyści przez konsumenta. Ma on bowiem prawo zwrócić się do przedsiębiorcy o rozpoczęcie realizacji usług jeszcze przed upływem terminu na odstąpienie. W tego rodzaju przypadkach konsument jest co do zasady zobowiązany ponieść koszty proporcjonalne do zakresu w jakim skorzystał z usługi przedsiębiorcy. Jak się jednak okazuje obliczenie należnej wówczas usługodawcy od konsumenta kwoty nie zawsze jest proste. Przykładem sytuacji generującej takie wątpliwości okazał się stan faktyczny, na kanwie którego doszło do sporu sądowego w Niemczech. Dotyczył on usług świadczonych przez podmiot prowadzący internetowy serwis pośredniczący w doborze partnera, oferujący również m.in. możliwość pobrania przygotowanego dla konkretnego konsumenta raportu z oceny osobowości (był on sporządzany w oparciu o wypełniany przez klientów test osobowości). Rozpatrujący sprawę sąd ostatecznie zdecydował się zwrócić o pomoc z dokonaniem wykładni norm Dyrektywy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „Trybunał” lub „TSUE”) i skierował do niego cztery pytania prejudycjalne. Odpowiedzi na nie TSUE udzielił w wydanym 8 października 2020 r. wyroku w sprawie C-641/19 (EU v. PE Digital GmbH).

20 sie 2020

Czy sprzedaż tzw. loot boxów i innych produktów o losowej zawartości doczeka się regulacji w Polsce?

17 września 2018 r. przedstawiciele 16 instytucji odpowiedzialnych za nadzór sektora gier hazardowych z różnych krajów świata przyjęli deklarację w przedmiocie obaw przed zacieraniem się granic między uprawianiem hazardu i graniem[1]. Zgodnie z jej treścią instytucje te zobowiązały się do podjęcia współpracy na rzecz dogłębnej analizy gier wideo oraz gier towarzyskich (społecznościowych)[2]. Przyczyną takiego kroku było dokonanie obserwacji, że wskazane gry coraz częściej wykazują cechy, którymi tradycyjnie charakteryzują się gry hazardowe. Wśród sygnatariuszy wskazanego dokumentu znalazł się m.in. przedstawiciel polskiego Ministerstwa Finansów. Mimo upływu niemal dwóch lat problem zacierania się granic między hazardem i innymi formami ludzkiej aktywności nie stał się jednak w Polsce przedmiotem szerszej debaty publicznej. W szczególności nie zostały podjęte żadne prace legislacyjne mające na celu chociażby częściowe uregulowanie wspomnianego zagadnienia. Konstatacja ta dotyczy zwłaszcza problemu uznania za gry hazardowe (losowe) oferowanych w ramach gier wideo produktów zawierających losową zawartość – tzw. loot boxów (dosł. pudełek z łupem).

Podcast 1
28 kwi 2022

Wyzwania prawne w branży gamingowej

W 3. odcinku podcastu TKP on air. Prawo. Biznes. Technologia Michał Sobolewski i Maciej Majewski omawiają kluczowe dla twórców i wydawców gier zagadnienia prawne w obszarze własności intelektualnej i ochrony konsumentów, które mogą pojawiać się na różnych etapach życia gry – od produkcji po promocję i ekspansję. 

Poznaj nasz zespół