Prawo autorskie

O specjalizacji

Prawo autorskie jest wiodącą specjalizacją kancelarii. Nasz ekspercki zespół od ponad 20 lat skutecznie wspiera Klientów polskich i zagranicznych z branży kreatywnej oraz wszystkich sektorów gospodarki, w których prawo autorskie ma istotne znaczenie.

Pracujemy m.in. z wydawcami i przedstawicielami mediów, organizatorami imprez kulturalnych, agencjami reklamowymi, architektami i projektantami, przedsiębiorcami prowadzącymi działalność online oraz przedsiębiorcami z branży IT. Zapewniamy również wsparcie dla podmiotów sektora publicznego  w zakresie organizowania konkursów , przetargów i  nabywania  praw autorskich w celu realizacji zadań jednostek samorządu  terytorialnego.

Jesteśmy przekonani, że w czasach cyfryzacji gospodarki, kultury i życia społecznego prowadzenie biznesu z pominięciem kwestii prawno-autorskich jest niemal niemożliwe. Warto więc powierzyć te zagadnienia w ręce doświadczonych specjalistów. W możliwie najpełniejszy sposób zabezpieczamy interesy Klientów, którzy obdarzyli nas zaufaniem. Doskonale rozumiemy jak cenną, choć niematerialną, wartością są prawa autorskie i pokrewne. Robimy wszystko, aby zapewnić im należytą ochronę.

Co robimy?
 • przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy kontrakty dotyczące wykorzystywania praw własności intelektualnej i obrotu nimi (w tym w szczególności praw do utworów literackich, naukowych, muzycznych, audiowizualnych, programów komputerowych i gier komputerowych, artystycznych  wykonań, fonogramów, wideogramów i innych przedmiotów praw pokrewnych),
 • przeprowadzamy audyty prawne istniejących zasobów własności intelektualnej oraz poziomu ich ochrony w przedsiębiorstwach i podmiotach publicznych,
 • sporządzamy opinie prawne poświęcone szczegółowym zagadnieniom pojawiającym się na gruncie stosowania prawa autorskiego w praktyce,
 • tworzymy ekspertyzy wyznaczające pożądane kierunki zmian legislacyjnych,
 • zapewniamy bieżące doradztwo, umożliwiające podejmowanie szybkich decyzji gospodarczych w kwestiach prawno-autorskich,
 • reprezentujemy Klientów w sporach sądowych na każdym etapie postępowania, przed sądami wszystkich instancji, jak również przed Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • prowadzimy szkolenia i warsztaty z zakresu prawa autorskiego, prawa prasowego i prawa nowych technologii.
Korzyści ze współpracy

Prawo autorskie pojawia się w wielu aspektach codziennego życia. To już nie tylko wydanie książki, nagranie płyty czy zorganizowanie koncertu. To także szeroko rozumiany biznes online, wdrożenia programów komputerowych, prowadzenie webinarów szkoleniowych ,e-learning czy dystrybucja gier komputerowych. Mamy bogate doświadczenie w każdym z tych obszarów.

Naszym Klientom zapewniamy realne bezpieczeństwo prawne transakcji oraz stałe wsparcie w tworzeniu strategii ochrony praw własności intelektualnej. Oferujemy także pomoc w negocjacjach kontraktów i mediacjach zmierzających do ugodowego rozwiązywania sporów, co często jest rozwiązaniem korzystniejszym ekonomicznie niż spór sądowy.

Wiedza i doświadczenie naszego zespołu zostały wielokrotnie wyróżnione w prestiżowych rankingach prawniczych. W 2020 r. zdobyliśmy wyróżnienie w kategorii „IP” w rankingu Legal 500 oraz Chambers Europe. Nieprzerwanie jesteśmy także obecni w polskim rankingu Rzeczpospolitej w kategorii „własność intelektualna i przemysłowa oraz prawo autorskie” – od 2005 r. jako wicelider, od 2010 r. jako lider. W 2019 r. zdobyliśmy także wyróżnienia w Rankingu IP Stars, rekomendującym najlepszych specjalistów w zakresie prawa własności intelektualnej.

Prawa autorskie to nasza główna specjalizacja i ogromna pasja. Łączymy doświadczenia i kompetencje, aby wspierać Klientów w ochronie i bezpiecznym wykorzystywaniu ich pełnego potencjału.Odpowiednia ochrona praw autorskich to kluczowy czynnik rozwoju nowoczesnego biznesu – innowacyjnego, opartego o technologię ispecjalistyczną wiedzę.

Dlaczego warto?
 • ponad 20-letnia praktyka w zakresie ochrony praw autorskich,
 • dbałość o aspekty biznesowe oraz znajomość specyfiki wielu branż i przedsięwzięć,
 • zespół ekspertów, łączący wszelkie niezbędne kompetencje,
 • duża dostępność i stały kontakt,
 • wysoka skuteczność w doprowadzaniu do polubownego zakończenia sporów związanych z prawem autorskim,
 • wiedza i doświadczenie potwierdzone wysokimi pozycjami w rankingach prawniczych.

Doradcy

Powiązane artykuły

17 kwi 2024

Publiczne udostępnianie utworów ponownie pod lupą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Rzecznik Generalny TSUE Maciej Szpunar 22 lutego 2024 r. przedstawił w sprawie C-135/23 opinię dotyczącą interpretacji pojęcia ‘publicznego udostępniania’ utworów.

26 lut 2024

Publiczne udostępnianie utworów ponownie pod lupą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Rzecznik Generalny TSUE Maciej Szpunar 22 lutego 2024 r. przedstawił w sprawie C-135/23 opinię dotyczącą interpretacji pojęcia ‘publicznego udostępniania’ utworów. Jednym z wyzwań stojących przed Rzecznikiem Generalnym było doprecyzowanie znaczenia tego pojęcia z zachowaniem spójności z bogatym orzecznictwem TSUE związanym z tą instytucją prawną.

09 sty 2024

Publikacja: Financing international feature film co-productions in Poland

Koprodukcje międzynarodowe dają szersze możliwości artystyczne, kulturowe i poznawcze, które następnie można zaoferować widzom oraz często istotnie wzbogacają krajową kinematografię. Co więcej, ułatwiają finansowanie filmu nie tylko ze źródeł krajowych, ale także z zagranicznych.

19 gru 2023

Trudna droga do aktualizacji polskiego systemu „godziwej rekompensaty” z tytułu sporządzania kopii utworów na użytek prywatny

System rekompensaty dla autorów i innych podmiotów uprawnionych z tytułu sporządzania kopii utworów na użytek prywatny oparty jest w Polsce na opłatach od urządzeń lub nośników, które są wykorzystywane do takiego celu. Twórcy oraz organizacje zbiorowego zarządzania od wielu lat wskazują jednak, że funkcjonujące w Polsce rozwiązanie jest niezgodne z prawem unijnym, gdyż uzyskiwane tą drogą wynagrodzenie jest rażąco niskie, a tym samym nie spełnia ono przesłanek „godziwej rekompensaty”. Opłaty w Polsce pobierane są bowiem od urządzeń i nośników, które nie są już przedmiotem obrotu lub których udział w rynku jest niewielki.

14 gru 2023

Publikacja: Financing international feature film co-productions in Poland

Koprodukcje międzynarodowe dają szersze możliwości artystyczne, kulturowe i poznawcze, które następnie można zaoferować widzom oraz często istotnie wzbogacają krajową kinematografię. Co więcej, ułatwiają finansowanie filmu nie tylko ze źródeł krajowych, ale także z zagranicznych.

12 gru 2023

Prawo autorskie w muzyce i filmie

Nieodłącznym elementem każdej produkcji filmowej jest zespół twórców różnych specjalności, w tym artystów muzyków i kompozytorów, którzy wspólnie pracują nad powstaniem filmu.

21 wrz 2023

„Twórczość” AI a prawo autorskie w USA – rozstrzygnięcia US Copyright Office i wnioski dla polskiego prawnika

Problematyka praw autorskich w kontekście AI cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Jurysdykcja USA dostarcza interesujących przykładów dla oceny czy (i w jakim zakresie) dzieła stworzone przy udziale AI podlegają ochronie prawnoautorskiej. Z ich analizy wyłaniają się ciekawe wnioski dla prawa polskiego.

17 sie 2023

Obowiązek informacyjny z art. 19 Dyrektywy 2019/790 i projekt jego implementacji w Polsce

Prace nad polskim projektem ustawy implementującej dyrektywę ws. prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (dyrektywa 2019/790)[1] pozostają na wczesnym etapie, pomimo upływu terminu implementacji. Oczekując na uchwalenie ustawy, warto już teraz omówić niektóre aspekty projektowanych przepisów wdrażających regulacje w przedmiocie tzw. obowiązku przejrzystości (art. 19 dyrektywy). Nowe regulacje będą miały istotne znaczenie dla relacji pomiędzy uprawnionymi a korzystającymi z majątkowych praw autorskich. Niewątpliwie wskazane będzie uwzględnienie nowych regulacji w postanowieniach umów licencyjnych bądź przenoszących prawa. Artykuł omawia również sytuacje, w których nowe przepisy będą miały wpływ na relacje umowne zawiązane jeszcze przed wejściem w życie przepisów.

10 cze 2023

Prac nad implementacją dyrektywy DSM i dyrektywy SatCab ciąg dalszy…

Pod koniec marca 2023 r. Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę przeciwko Polsce z powodu niewdrożenia do prawa krajowego dyrektyw prawnoautorskich. Decyzja Komisji Europejskiej została podjęta w związku z niepoinformowaniem przez Polskę o środkach transpozycji dyrektywy ws. prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (dyrektywa 2019/790), a także w związku z niezgłoszeniem Komisji pełnej transpozycji tzw. dyrektywy satelitarno-kablowej (SatCab II) mającej zastosowanie do niektórych transmisji online oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych (dyrektywa UE 2019/789). Prace nad polskim projektem ustawy implementującej ww. dyrektywy pozostają na wczesnym etapie – projekt nie został jeszcze skierowany do Sejmu RP ani przyjęty przez Radę Ministrów.

13 paź 2022

NFT w prawie autorskim

Bardzo często, kiedy tylko pojawia się jakieś nowe zjawisko mające związek z technologią, odpowiada mu wysyp opracowań, które starają się zestawić go z różnymi dziedzinami prawa własności intelektualnej na zasadzie „X a prawo ….”. Nierzadko nie kryje się za tym wiele nowego, a przywoływane „problemy” prawne bywają konstruowane sztucznie i nie są trudne do rozwiązania.

02 sie 2022

IP Stars 2022

Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznej edycji rankingu IP STARS (Managing IP) nasza Kancelaria została wyróżniona w dziedzinach:

08 kwi 2022

Forma umowy o przeniesienie praw autorskich – czy jest zbyt rygorystyczna?

Prawo autorskie jest dynamicznie zmieniającą się gałęzią prawa. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062; dalej: „u.p.a.p.p.”) podlega ciągłym modyfikacjom, które mają na celu zharmonizowanie regulacji z przepisami unijnymi, jeszcze lepsze zabezpieczenie interesów uprawnionych oraz użytkowników, a także dostosowanie przepisów do zmieniających się nowych technologii i możliwości tworzenia oraz korzystania z utworów objętych ochroną.