Piotr Grzybowski

Radca prawnySenior Associate

Bio

Specjalizuje się w prawie autorskim oraz prawie cywilnym procesowym. W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu prawa autorskiego oraz prawa gospodarczego i doradztwa korporacyjnego. Jego zainteresowania zawodowe obejmują także prawo prywatne międzynarodowe. Doświadczenie praktyczne zdobywał m.in. w kancelarii specjalizującej się w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, w Sekcji Prawa Cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej UJ oraz Instytucie Allerhanda.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2016), stypendysta programu Erasmus – w roku 2015 na Uniwersytecie w Bazylei (Szwajcaria).

Doradza klientom w języku polskim i angielskim.


Powiązane newsy

Publikacje 2
18 wrz 2023

„Twórczość” AI a prawo autorskie w USA – rozstrzygnięcia US Copyright Office i wnioski dla polskiego prawnika

Na blogu kancelarii TKP pojawił się nowy artykuł autorstwa Piotra Grzybowskiego poruszający kwestię dzieł stworzonych przy udziale AI i ich podleganiu ochronie prawnoautorskiej. Zachęcamy do lektury!

09 cze 2020

Global Practice Guide. Copyright 2020

Miło nam poinformować, że na stronie Chambers and Partners dostępna jest już publikacja „Copyright 2020” opracowana przez adw. prof. dr hab. Elżbietę Traple i apl. radc. Piotra Grzybowskiego w ramach cyklu Global Practice Guides.

Wydarzenia 1
21 wrz 2023

Festiwal Książek

Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Niezależnych Autorów. Skupia się na promowaniu i wspieraniu pisarzy samodzielnie publikujących swoje książki.

Blog 4
21 wrz 2023

„Twórczość” AI a prawo autorskie w USA – rozstrzygnięcia US Copyright Office i wnioski dla polskiego prawnika

Problematyka praw autorskich w kontekście AI cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Jurysdykcja USA dostarcza interesujących przykładów dla oceny czy (i w jakim zakresie) dzieła stworzone przy udziale AI podlegają ochronie prawnoautorskiej. Z ich analizy wyłaniają się ciekawe wnioski dla prawa polskiego.

17 sie 2023

Obowiązek informacyjny z art. 19 Dyrektywy 2019/790 i projekt jego implementacji w Polsce

Prace nad polskim projektem ustawy implementującej dyrektywę ws. prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (dyrektywa 2019/790)[1] pozostają na wczesnym etapie, pomimo upływu terminu implementacji. Oczekując na uchwalenie ustawy, warto już teraz omówić niektóre aspekty projektowanych przepisów wdrażających regulacje w przedmiocie tzw. obowiązku przejrzystości (art. 19 dyrektywy). Nowe regulacje będą miały istotne znaczenie dla relacji pomiędzy uprawnionymi a korzystającymi z majątkowych praw autorskich. Niewątpliwie wskazane będzie uwzględnienie nowych regulacji w postanowieniach umów licencyjnych bądź przenoszących prawa. Artykuł omawia również sytuacje, w których nowe przepisy będą miały wpływ na relacje umowne zawiązane jeszcze przed wejściem w życie przepisów.

02 cze 2022

Miejsce urzeczywistnienia się szkody w Internecie – mozaika jurysdykcyjna na tle wyroku TSUE (sprawa C-251/20)

Łatwość i szybkość komunikacji w Internecie oraz (pozorna) anonimowość użytkowników powodują, że środowisko internetowe wyjątkowo często staje się miejscem, w którym przekroczone zostają powszechnie akceptowalne granice przyzwoitej krytyki. Przez globalny zasięg sieci skutki np. nieprzemyślanego wpisu na forum internetowym niejednokrotnie wykraczają poza granicę jednego państwa. Dochodzenie ochrony swoich praw w takich przypadkach wiąże się z potrzebą ustalenia, którego państwa sądy będą właściwe do rozpoznania sprawy. W Unii Europejskiej regulację w tym zakresie zawiera Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (dalej: „Bruksela I bis”)[1].

09 lip 2021

Konsekwencje skierowania środka zaskarżenia do niewłaściwego sądu – uchwała SN z dnia 27 listopada 2020 r., III CZP 12/20

Sąd Najwyższy (SN) dnia 27 listopada 2020 r. wydał uchwałę w sprawie III CZP 12/20, w której zajął stanowisko w sprawie skutków procesowych skierowania zażalenia do sądu niewłaściwego. Problem prawny, będący przedmiotem ww. uchwały, powstał na kanwie stanu faktycznego, w którym zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji zostało błędnie skierowane do sądu drugiej instancji zamiast do innego składu sądu pierwszej instancji (który był właściwy w świetle przepisu art. 394 § 1a k.p.c.). Wydawać by się mogło, że ustalenie sądu właściwego do rozpoznania środka zaskarżenia nie powinno przysparzać większych kłopotów, jednak szczególnie w ostatnim czasie wystąpiły liczne problemy ze wskazaniem sądu właściwego do oceny zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji. Tego rodzaju wątpliwości spowodowała zwłaszcza obszerna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 4 lipca 2019 r., wprowadzająca m.in. istotne zmiany w przepisach dotyczących środków odwoławczych[1]. Liczne pytania prawne skierowane do SN potwierdzają, iż w praktyce wystąpiły problemy z zakwalifikowaniem różnych postanowień sądu pierwszej instancji jako podlegających zaskarżeniu na podstawie art. 394 § 1 k.p.c. (zaskarżenie do sądu drugiej instancji) lub na podstawie art. 394 § 1a k.p.c.[2] (przewidującego tzw. zażalenie poziome, wnoszone do innego składu tego samego sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie).

Poznaj nasz zespół