Media elektroniczne

O specjalizacji

Media elektroniczne na stałe zagościły w naszym codziennym życiu. Big data, AI, IoT, machine learning, blockchain, czy gaming to nieodłączne elementy obiegu informacji we współczesnym świecie, wymagające innowacyjnego podejścia do obsługi prawnej.

Oferujemy specjalistyczne wsparcie portalom internetowym, producentom i deweloperom gier, przedsiębiorcom działającym w e-biznesie oraz innym podmiotom, zaangażowanym w świat mediów elektronicznych. Wspieramy także Klientów potrzebujących pomocy prawnej w zakresie mediów tradycyjnych. Nasza obsługa ma charakter krajowy oraz międzynarodowy.

Proponowane działania zawsze dostosowujemy do potrzeb Klienta. Nie działamy automatycznie – na analizę sprawy poświęcamy dokładnie tyle czasu, ile wymagają tego okoliczności. Równocześnie wyróżnia nas gotowość do opracowywania i wdrażania odważnych, niestandardowych strategii.

Wierzymy, że obsługa prawna Klientów działających w mediach elektronicznych, to coś więcej niż analiza przepisów i reprezentacja w sądzie. To także innowacyjne podejście, zrozumienie specyfiki działalności w mediach i gotowość do ciągłych zmian. 

Zapewniamy obsługę prawną na miarę potrzeb nowoczesnych i wymagających przedsiębiorców. 

Co robimy?
  • kompleksowo obsługujemy podmioty zajmujące się obiegiem informacji w Internecie, w tym w szczególności portale i serwisy internetowe oraz dostawców treści i usług cyfrowych,
  • obsługujemy podmioty z branż e-sportu i gamingu – zawodników, influencerów, streamerów, producentów i deweloperów gier, agencje gamingowe oraz organizatorów turniejów e-sportowych,
  • oferujemy profesjonalne wsparcie e-biznesu, w tym w szczególności sporządzamy niezbędną dokumentację oraz obsługujemy umowy dotyczące treści cyfrowych,
  • prowadzimy postępowania przed sądami oraz organami administracji publicznej z zakresu ochrony dóbr osobistych, prawa nowych technologii oraz praw własności intelektualnej.
Korzyści ze współpracy

Obsługa przedsiębiorstw działających w świecie mediów elektronicznych, to obsługa wieloaspektowa. Naszym Klientom zapewniamy pomoc z różnych obszarów prawa. Oferujemy wsparcie z zakresu m.in. własności intelektualnej, IT i nowych technologii, ochrony konsumenta, ochrony danych osobowych, czy zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Istotną korzyścią jest możliwość skorzystania z pomocy nie tylko na obszarze naszego kraju. Jako jedna z nielicznych polskich kancelarii świadczymy obsługę prawną na poziomie ponadnarodowym. Dzięki działaniom w ramach tzw. shared services center, zapewniamy interdyscyplinarne, merytoryczne wsparcie działań Klientów w Polsce i 18 jurysdykcjach Europy Środkowo-Wschodniej (Rumunia, Mołdawia, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia, Serbia, Czarnogóra, Chorwacja, Słowenia, Czechy, Słowacja, Węgry, Bośnia i Hercegowina, Północna Macedonia, Albania, Kosowo, Malta).

Doskonale rozumiemy specyfikę działania w mediach elektronicznych. Sprawnie łączymy nasze know-how z różnych obszarów prawa, aby zapewnić Klientom najskuteczniejsze możliwe wsparcie.

Dlaczego warto?
  • odwaga we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań prawnych,
  • doświadczenie w pracy z m.in. portalami internetowymi, branżą gamingową i e-sportu, influencerami, wydawcami tradycyjnymi (prasa, radio, telewizja) i szeroko rozumianą branżą e-commerce,
  • zrozumienie specyfiki mediów elektronicznych,
  • bogate doświadczenie procesowe,
  • praktyczne podejście i wysoka motywacja.

Doradcy

Powiązane artykuły

10 lis 2022

Czym jest FAST TV?  

Skrót “FAST TV” pochodzi od Free Ad-supported Streaming TV i oznacza telewizyjną usługę linearną. Usługa za pomocą streamingu internetowego pozwala na równoczesną dla wielu użytkowników dystrybucję programów telewizyjnych.

26 wrz 2022

Rekomendacje Prezesa UOKiK dot. oznaczania treści reklamowych w social mediach

To pierwszy tego rodzaju dokument wydany przez organ regulacyjny w Polsce! 

21 wrz 2022

Stanowisko KRRiT w sprawie usługi pick-and-pay

KRRiT opublikowała w sierpniu br. stanowisko w sprawie usługi a la carte (pick-and-pay), które jest ważne dla działalności nadawców i operatorów telewizyjnych (operatorów kablowych, platform satelitarnych, operatorów IPTV czy operatorów rozprowadzających programy w modelu OTT). 

29 cze 2022

Oznaczenie treści reklamowych w mediach społecznościowych - kary dla influencerów za brak współpracy z UOKiK

W dniu dzisiejszym UOKiK poinformował o wydaniu przez Prezesa Urzędu sześciu decyzji nakładających kary na influncerów za brak współpracy w toczącym się postępowaniu (nie są to kary za tzw. kryptoreklamę).  

15 cze 2022

Sprawozdanie KRRiT z działalności 2021 r. - wnioski dotyczące realizacji zasady mustcarry/mustoffer

Wypełniając obowiązek ustawowy, KRRiT przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności w 2021 r.  

26 kw. 2022

Dezinformacja online – jak ją rozumieć i jakie są środki prawne jej zwalczania w Polsce i UE

Dezinformacja czyli świadome rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, ma na celu podważanie zaufania do instytucji, społeczeństw i konkretnych ludzi. Towarzyszy nam ona od początku ludzkości (pisał już o niej między innymi starożytny teoretyk sztuki wojny – Sun Zi), jednak rozwój technologii cyfrowych, w tym przede wszystkim komunikacyjnych, spowodował, że nigdy wcześniej rozpowszechnianie tego rodzaju informacji nie było tak łatwe, umożliwiając tym samym wpływ na opinie i decyzje podejmowane nie tylko przez jednostki, ale wręcz ogół społeczeństwa.

03 mar 2022

Prosumenci a regulamin świadczenia usług w Internecie

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany do Kodeksu cywilnego[1] oraz ustawy o prawach konsumenta[2], które wprowadzają do obrotu prawnego przepisy dotyczące tzw. prosumentów. Pojawiło się w związku z tym sporo wątpliwości, a wielu przedsiębiorców nie wie, jak zmiana ta wpływa na ich relacje z niektórymi kontrahentami. Zmiana zasad traktowania kontrahentów będących prosumentami powinna znajdować odzwierciedlenie w regulaminach usług świadczonych drogą elektroniczną i w regulaminach sklepów internetowych. Adresatami tych regulaminów są często przedsiębiorcy, którzy jednocześnie są też prosumentami – niejednokrotnie nie zdając sobie z tego sprawy. Warto zaznaczyć, że znowelizowanych przepisów dotyczących szczególnych uprawnień prosumentów nie stosuje się do umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r.[3]

22 lut 2022

Czy YouTuber, TikToker lub gamer świadczy usługi VoD, czyli o obowiązkach ciążących na dostawcach VoD – analiza rozszerzona

W ostatnim czasie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji[1] opublikowała komunikaty, przypominające o obowiązku zgłoszenia się przez podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie (VoD) do właściwego dla nich wykazu. Podmioty prowadzące taką działalność w dniu 1 listopada 2021 r. zostały zobligowane na mocy zmienionej ustawy o radiofonii i telewizji[2] do dokonania zgłoszenia najpóźniej do dnia 1 lutego 2022 r. Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą administracyjną w wysokości do dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw[3]. Pojawiające się komunikaty KRRiT wywołały niemałe zamieszanie w świecie audiowizualnych usług medialnych, w szczególności wśród osób publikujących swoje treści za pośrednictwem platform takich jak YouTube, TikTok czy Twitch. Szereg informacji oraz różnych komentarzy w przestrzeni publicznej, które były odpowiedzią na komunikaty KRRiT spowodował niemały chaos, wskutek czego trudno jest oddzielić rzetelne analizy od powielania niesprawdzonych lub niepełnych informacji mogących wprowadzać czytelników w błąd. Wobec powyższego stawiamy zatem pytanie, czy podmiot udostępniający treści audiowizualne za pośrednictwem platform VSP – takich jak np. YouTube, TikTok, Vimeo czy Twitch – może zostać zakwalifikowany w świetle ustawy RTV jako dostawca usług VoD? Jeśli tak, to jakie obowiązki ciążą na takim dostawcy? W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć wszystkie te kwestie, a także wskazać na wątpliwości nad którymi warto dyskutować z krajowym regulatorem.

10 lut 2022

Czy YouTuber lub TikToker świadczy usługi VoD, czyli o obowiązku wpisania się do wykazu prowadzonego przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

W ostatnim czasie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (dalej: „KRRiT”) opublikowała komunikaty, przypominające o obowiązku zgłoszenia się przez podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie (VoD) do właściwego dla nich wykazu. Podmioty prowadzące taką działalność w dniu 1 listopada 2021 r. zostały zobligowane na mocy zmienionej ustawy o radiofonii i telewizji do dokonania zgłoszenia najpóźniej do dnia 1 lutego 2022 r. Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą administracyjną w wysokości dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Komunikaty KRRiT wywołały ożywioną dyskusję o tym, kiedy i których użytkowników platform udostępniania wideo (VSP), tj. podmioty udostępniające treści audiowizualne za pośrednictwem takich platform jak np. YouTube, TikTok, Vimeo czy Twitch – można zakwalifikować w świetle ww. ustawy jako dostawców usług VoD. Co za tym idzie, czy podlegają oni w związku z tym innym, licznym obowiązkom, które nakłada na nie ta ustawa [w tym obowiązkom wynikającym z implementowania do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808[1]]?

24 sty 2022

Kilka uwag o dochodzeniu ochrony dóbr osobistych w związku z naruszeniem dokonanym na portalu społecznościowym

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26 maja 2021 r. (sygn. V ACa 451/20) oddalił apelację powoda od wyroku oddalającego pozew w sprawie o ochronę dóbr osobistych przeciwko usługodawcy udostępniającemu usługi w ramach portalu społecznościowego Facebook. Na tle zapadłego wyroku warto odnotować kilka istotnych uwag dotyczących: specyfiki dochodzenia ochrony dóbr osobistych w związku z naruszeniem dokonanym przez host providera na portalu społecznościowym, katalogu dóbr osobistych podlegających ochronie, koncepcji obiektywizacji naruszenia dóbr osobistych, bezprawności naruszenia oraz znaczenia regulaminu portalu społecznościowego.

08 cze 2021

Obowiązki dostawców platform internetowych w świetle projektu Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act)

Niniejszy artykuł stanowi część publikacji pt. „Akt o usługach cyfrowych. Kompendium”, która w całości poświęcona została omówieniu założeń projektu Aktu o usługach cyfrowych.

26 maj 2021

Digital Services Act: obowiązki dostawców usług pośrednich na rzecz przejrzystego i bezpiecznego środowiska online

Niniejszy artykuł stanowi część publikacji pt. „Akt o usługach cyfrowych. Kompendium”, która w całości poświęcona została omówieniu założeń projektu Aktu o usługach cyfrowych.