Powrót

Prof. dr hab. Elżbieta Traple

Adwokat, Senior Partner,

Kraków
elzbieta.traple@traple.pl
Zajmuje się prawem cywilnym i prawem własności intelektualnej. Do jej zainteresowań naukowych zalicza się także prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo własności przemysłowej i prawo farmaceutyczne. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom, a także podmiotom z sektora publicznego. Starszy partner i współzałożycielka kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Od 13 lat jest prezesem Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz arbitrem Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest uczestnikiem prac nad projektami ustaw oraz ekspertem przygotowującym opinie dla Sejmu i Senatu RP. Uczestniczy w pracach międzynarodowych grup naukowych poświęconych tworzeniu modelowych rozwiązań w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Współpracuje z międzynarodowymi organizacjami prawniczymi, jest członkiem Deutsches Anwaltsinstitut w Bochum. W latach 1986–1987, 1990 i 1996 prowadziła badania w Instytucie Maxa Plancka w Monachium jako visiting professor.

Jest autorką licznych publikacji, m.in. Komentarza do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (współautor) oraz Systemu prawa prywatnego – prawo autorskie (współautor), autorem monografii Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, redaktorem i współautorem opracowania zbiorowego Prawo reklamy  promocji. Jest także współautorką pracy Prawo farmaceutyczne – zagadnienia regulacyjne i cywilnoprawne oraz Systemu prawa prywatnego – tomu poświęconego własności przemysłowej. W okresie przygotowań do akcesji RP do Unii Europejskiej uczestniczyła w pracach nad harmonizacją prawa autorskiego i własności przemysłowej w grupie ekspertów powołanych przez Komisję Europejską. Wielokrotnie rekomendowana w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej (min. Chambers Europe, Chambers Global, Legal 500, Rzeczpospolita).  

Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Czytaj więcej